Zabezpieczenie ryzyka wymiany walut

Transakcja FX Forward / NDF Swap walutowy Opcja walutowa Ryzyka

Transakcja FX Forward / NDF

Transakcja FX Forward/NDF (Non Deliverable Forward) – instrument pochodny, będący umową zobowiązującą obie strony do przyszłego rozliczenia (zakupu/sprzedaży) określonej kwoty wyrażonej w jednej walucie za drugą kwotę po Terminowym Kursie Wymiany w Dniu Rozliczenia.

Ogólna charakterystyka:

 • Instrumentem bazowym jest kurs walutowy,
 • Symetryczność praw i obowiązków stron – zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca są bezwarunkowo zobowiązani do rozliczenia transakcji w Dniu Rozliczenia,
 • W przypadku Transakcji FX Forward rozliczenie polega na dostarczeniu Kwoty Nominalnej Waluty Bazowej w zamian za kwotę w Walucie Kwotowanej przeliczonej po Terminowym Kursie Wymiany,
 • W przypadku Transakcji NDF rozliczenie odbywa się na różnicach kursowych pomiędzy kursem terminowym, ustalonym w dniu zawarcia Transakcji NDF, a kursem bieżącym z momentu rozliczenia transakcji.

Cel:

 • Zabezpieczenie przepływów walutowych przed zmianami kursów walut,
 • Planowanie przyszłych przepływów pieniężnych.

 

Swap walutowy

Charakterystyka
Swap walutowy jest transakcją polegającą na wymianie określonych kwot dwóch walut na określony czas, przy czym dwie strony transakcji ustalają, w momencie zawarcia transakcji, po jakim kursie nastąpi zakup jednej waluty na drugą i jej odsprzedaż w określonym dniu w przyszłości.

Korzyści:

 • brak opłat i prowizji,
 • umożliwia dopasowania w czasie przepływów pieniężnych,
 • pozwala uniknąć ryzyka walutowego,
 • jest produktem pozabilansowym.

Opcja walutowa

Charakterystyka
Opcje walutowe to transakcje, które dają nabywcy prawo zakupu bądź sprzedaży jednej waluty za drugą po z góry ustalonym kursie.

Pojedyncza opcja walutowa jest instrumentem zabezpieczającym kurs maksymalny zakupu waluty lub kurs minimalny sprzedaży waluty. Nabywca płaci za opcję tzw. premię opcyjną. Jej wielkość zależy od nominału opcji, kursu, po którym nabywca opcji będzie mógł (ale nie musiał) zrealizować transakcję, czasu trwania - daty zapadalności opcji walutowej oraz zmienności kursu walutowego.

Wyróżnić można dwa rodzaje opcji: opcja CALL – to prawo do zakupu waluty, zaś opcja PUT – to prawo do sprzedaży waluty.

Klienci mogą kupować lub wystawiać opcje (czyli kupować prawa od banku, bądź sprzedawać prawa bankowi). Opcja jest realizowana, jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo jest dla niego korzystna.

Opcja CALL jest realizowana, jeżeli kurs referencyjny (fixing NBP) jest wyższy niż kurs realizacji opcji.
Opcja PUT jest realizowana, jeśli kurs referencyjny jest niższy niż kurs realizacji opcji.

Jeżeli żadna z tych sytuacji nie ma miejsca (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja po prostu nie jest realizowana i wygasa.

Istnieje możliwość składania pojedynczych opcji w całe strategie opcyjnie - poprzez jednoczesne nabywanie i wystawianie opcji walutowych o różnych parametrach. Pozwala to na elastyczne określenie profilu ryzyka walutowego oraz złożenie tzw. struktur „zerokosztowych”.

Dla kogo
Opcje walutowe oraz strategie opcyjne powinny stosować przede wszystkim te firmy, które:

 • mają do czynienia z ryzykiem kursowym (eksporterzy, importerzy, firmy posiadające kredyty walutowe bądź inwestorzy walutowi), i które chcą się zabezpieczyć przed niekorzystnymi zmianami kursów walut,
 • chcą wkalkulować wartość zapłaconej premii opcyjnej w cenę produktu, bądź rozłożyć na jednostkowe koszty produkcji,
 • są zainteresowane określeniem kursu realizacji opcji na poziomie kursu wynikającego z kontraktu lub faktur, a także firmom, które nie chcą się zobowiązywać do rozliczenia transakcji po określonym z góry kursie terminowym.

Korzyści

 • zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walut, możliwość efektywnego zabezpieczenia ryzyka walutowego,
 • możliwość elastycznego skonstruowania strategii opcyjnej, dostosowanej do indywidualnych preferencji - za pomocą kilku transakcji opcyjnych (tzw. składanie opcji),
 • asymetria świadczeń, dająca prawo, a nie obowiązek realizacji opcji,
 • zabezpieczenie określonego według bieżących kwotowań lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego,
 • w przypadku braku realizacji opcji - zakup lub sprzedaż waluty po rynkowej, lepszej dla klienta cenie,
 • ograniczenie kosztów zabezpieczenia - do wysokości premii opcyjnej, a także poprzez stosowanie strategii opcyjnych,
 • duża płynność - możliwość wcześniejszej odsprzedaży opcji bankowi.

 

Ryzyka

Zawieranie transakcji terminowych wiąże się z ponoszeniem szeregu rodzaju ryzyk, w tym w szczególności:

 • Ryzyka nieadekwatności transakcji – ryzyko pojawiające się w przypadku, gdy Klient nieodpowiednio dopasuje transakcje pochodną do ekspozycji (np. walutowej i/lub stóp procentowych) wynikających z charakteru prowadzonej przez Klienta działalności. Należy pamiętać, że jakakolowiek zmiana po stronie zabezpieczanej ekspozycji Klienta bez równoczesnego odpowiedniego dopasowania warunków transakcji pochodnej (zabezpieczającej) może doprowadzić do nadmiernego otwarcia się na ryzyko rynkowe niewynikające z działalności Klienta.
 • Ryzyka rynkowego – ryzyko, wynikające ze zmienności otoczenia rynkowego (takie jak zmiana kursów walutowych stóp procentowych lub cen towarów), które to ma pośredni bądź bezpośredni wpływ (pozytywny lub negatywny) na wycenę już zawartej transakcji. W konsekwencji negatywnego wpływu zmian kursu walutowego, stopy procentowej lub ceny towaru na wycenę kwota należna Klientowi od banku może być niższa od oczekiwanej, zaś kwota należna bankowi od Klienta może być wyższa od oczekiwanej.
 • Ryzyka wniesienia dodatkowego zabezpieczenia – ryzyko związane z prawem banku do żądania ustanowienia lub podwyższenia wartości zabezpieczenia (depozyt zabezpieczający), zgodnie z zapisami odpowiedniej umowy lub regulaminu, w szczególności w przypadku niekorzystnych zmian dotyczących Klienta lub wyceny transakcji pochodnej (pojawienia się negatywnej wyceny transakcji Klienta).
 • Ryzyka braku płynności rynku – ryzyko związane z ograniczoną możliwością lub brakiem możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie, co może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową oraz Mark-up związane z zawarciem lub wcześniejszym zamknięciem transakcji (wyjściem z inwestycji).
 • Ryzyka kredytowego – ryzyko związane z niewywiązaniem się przez jedną ze stron, w tym bank ze zobowiązań wynikających z transakcji (w tym ryzyko umorzenia lub konwersji zobowiązań jak również niewypłacalności każdej ze stron co może wiązać się z ryzykiem utraty całej inwestycji). Wyróżnia się:
  • Ryzyko przed rozliczeniowe – ryzyko utraty przyszłych należności z instrumentu pochodnego w wyniku niewypłacalności kontrahenta.
  • Ryzyko rozliczeniowe – ryzyko nierozliczenia kontraktu tj. nieotrzymania środków od kontrahenta w terminie rozliczenia.
 • Ryzyka operacyjnego – ryzyko wiążące się z zawodnością procesów, ludzi i systemów zależnych lub niezależnych od banku.
 • Ryzyka prawnego, księgowego oraz podatkowego –  ryzyko to obejmuje otoczenie prawne stron transakcji odnoszące się do właściwego traktowania instrumentu finansowego, w świetle obowiązujących regulacji, w tym ich interpretacji we wskazanych aspektach (prawnym, księgowym i podatkowym).
 • Ryzyka wcześniejszego wyjścia z inwestycji – ryzyko wiążące się z poniesieniem przez Klienta dodatkowych kosztów (Mark-up) związanych z wcześniejszym zamknięciem transakcji (tj. przed pierwotnym terminem rozliczenia), w szczególności w razie zaistnienia zakłóceń na rynku instrumentów finansowych i brakiem dostępności cen, co może wiązać z wydłużonym czasem oczekiwania na wyjście z inwestycji (wcześniejsze zamknięcie transakcji).
 • Ryzyka jednostronnego zamknięcia transakcji – ryzyko wcześniejszego zamknięcia transakcji pochodnej (tj. przed pierwotnym terminem rozliczenia) jednostronnie przez bank, na skutek zaistnienia przypadków uprawniających bank do takiego działania określonych w umowie lub regulaminie i przez to poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów (Mark-up, kurs tabelowy banku).
   
Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej