Zabezpieczenie ryzyka cen towarów

Terminowe Transakcje Towarowe (Commodity Swap) Ryzyka

Terminowe Transakcje Towarowe (Commodity Swap)

Charakterystyka:

 • Instrumentem bazowym jest cena towaru
 • Symetryczność praw i obowiązków Stron – zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca są bezwarunkowo zobowiązani do rozliczenia transakcji w Dniu Rozliczenia
 • Rozliczenie Transakcji następuje bez dostawy Towaru i odbywa się na różnicach pomiędzy uzgodnioną z Klientem ceną Jednostki Towaru (Cena Stała) a ceną Jednostki w uzgodnionym dniu w przyszłości (Dzień Ustalenia Ceny Zmiennej)

Prezentację  rodzajów towarów będących przedmiotem zabezpieczenia przedstawia załączona Karta Informacyjna Towarów. 

Istota:

 • Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed zmianami kursów towaru
 • Planowanie przyszłych przepływów pieniężnych

Pliki do pobrania

karta_informacyjna_towarow.pdfkarta_informacyjna_towarow.pdf
karta_informacyjna_towarow.pdf
commodities_information_sheet.pdfcommodities_information_sheet.pdf
commodities_information_sheet.pdf

Ryzyka

Zawieranie transakcji terminowych wiąże się z ponoszeniem szeregu rodzaju ryzyk, w tym w szczególności:

 • Ryzyka nieadekwatności transakcji – ryzyko pojawiające się w przypadku, gdy Klient nieodpowiednio dopasuje transakcje pochodną do ekspozycji (np. walutowej i/lub stóp procentowych) wynikających z charakteru prowadzonej przez Klienta działalności. Należy pamiętać, że jakakolowiek zmiana po stronie zabezpieczanej ekspozycji Klienta bez równoczesnego odpowiedniego dopasowania warunków transakcji pochodnej (zabezpieczającej) może doprowadzić do nadmiernego otwarcia się na ryzyko rynkowe niewynikające z działalności Klienta.
 • Ryzyka rynkowego – ryzyko, wynikające ze zmienności otoczenia rynkowego (takie jak zmiana kursów walutowych stóp procentowych lub cen towarów), które to ma pośredni bądź bezpośredni wpływ (pozytywny lub negatywny) na wycenę już zawartej transakcji. W konsekwencji negatywnego wpływu zmian kursu walutowego, stopy procentowej lub ceny towaru na wycenę kwota należna Klientowi od banku może być niższa od oczekiwanej, zaś kwota należna bankowi od Klienta może być wyższa od oczekiwanej.
 • Ryzyka wniesienia dodatkowego zabezpieczenia – ryzyko związane z prawem banku do żądania ustanowienia lub podwyższenia wartości zabezpieczenia (depozyt zabezpieczający), zgodnie z zapisami odpowiedniej umowy lub regulaminu, w szczególności w przypadku niekorzystnych zmian dotyczących Klienta lub wyceny transakcji pochodnej (pojawienia się negatywnej wyceny transakcji Klienta).
 • Ryzyka braku płynności rynku – ryzyko związane z ograniczoną możliwością lub brakiem możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie, co może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową oraz Mark-up związane z zawarciem lub wcześniejszym zamknięciem transakcji (wyjściem z inwestycji).
 • Ryzyka kredytowego – ryzyko związane z niewywiązaniem się przez jedną ze stron, w tym bank ze zobowiązań wynikających z transakcji (w tym ryzyko umorzenia lub konwersji zobowiązań jak również niewypłacalności każdej ze stron co może wiązać się z ryzykiem utraty całej inwestycji). Wyróżnia się:
  • Ryzyko przed rozliczeniowe – ryzyko utraty przyszłych należności z instrumentu pochodnego w wyniku niewypłacalności kontrahenta.
  • Ryzyko rozliczeniowe – ryzyko nierozliczenia kontraktu tj. nieotrzymania środków od kontrahenta w terminie rozliczenia.
 • Ryzyka operacyjnego – ryzyko wiążące się z zawodnością procesów, ludzi i systemów zależnych lub niezależnych od banku.
 • Ryzyka prawnego, księgowego oraz podatkowego –  ryzyko to obejmuje otoczenie prawne stron transakcji odnoszące się do właściwego traktowania instrumentu finansowego, w świetle obowiązujących regulacji, w tym ich interpretacji we wskazanych aspektach (prawnym, księgowym i podatkowym).
 • Ryzyka wcześniejszego wyjścia z inwestycji – ryzyko wiążące się z poniesieniem przez Klienta dodatkowych kosztów (Mark-up) związanych z wcześniejszym zamknięciem transakcji (tj. przed pierwotnym terminem rozliczenia), w szczególności w razie zaistnienia zakłóceń na rynku instrumentów finansowych i brakiem dostępności cen, co może wiązać z wydłużonym czasem oczekiwania na wyjście z inwestycji (wcześniejsze zamknięcie transakcji).
 • Ryzyka jednostronnego zamknięcia transakcji – ryzyko wcześniejszego zamknięcia transakcji pochodnej (tj. przed pierwotnym terminem rozliczenia) jednostronnie przez bank, na skutek zaistnienia przypadków uprawniających bank do takiego działania określonych w umowie lub regulaminie i przez to poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów (Mark-up, kurs tabelowy banku). 
   
Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej