EMIR

KOD LEI dla DNB Bank Polska S.A.: 259400CNE07XXF17VJ03

Informacje ogólne Techniki Ograniczania Ryzyka Raportowanie Transakcji Pochodnych

Informacje ogólne

Co to jest EMIR?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi (ang. European Market Infrastructure Regulation, Rozporządzenie EMIR) wprowadza nowe ramy prawne w odniesieniu do rynków instrumentów pochodnych, przede wszystkim zawieranych poza rynkiem regulowanym (ang. over-the-counter, OTC).
 
Jaki jest cel EMIR?
Celem Rozporządzenia EMIR jest poprawa funkcjonowania rynku transakcji pochodnych na terenie Unii Europejskiej. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wprowadzenie w szczególności konkretnych technik zarządzania ryzykiem, podmiotów clearingowych, poprzez które transakcje będą rozliczane oraz Repozytoriów Transakcji. Te 3 główne fundamenty Rozporządzenia EMIR mają stanowić o większej przejrzystości i bezpieczeństwie obrotu transakcjami na rynku finansowym.
 
Kogo i czego dotyczy EMIR?
Wymogami Rozporządzenia EMIR objęci są Kontrahenci Finansowi (FC – financial counterparty) oraz Kontrahenci Niefinansowi (NFC – non-financial counterparty), zawierający transakcje pochodne. W ramach tych ostatnich wprowadza się dodatkowo rozróżnienie na klientów w zależności od wartości portfela otwartych transakcji w co najmniej jednej klasie produktów, utrzymywanej w ciągu 30 dni roboczych (z wyłączeniem transakcji zabezpieczających) – patrz tabela poniżej:

Klasa transakcji pochodnych OTC
NFC-
próg rozliczania
NFC+
próg rozliczania
Akcyjne transakcje pochodne
< 1 mld EUR
≥ 1 mld EUR
Kredytowe transakcje pochodne
< 1 mld EUR
≥ 1 mld EUR
Transakcje pochodne na stopę procentową
< 3 mld EUR
≥ 3 mld EUR
Walutowe transakcje pochodne
< 3 mld EUR
≥ 3 mld EUR
Towarowe transakcje pochodne i inne niewymienione wyżej
< 3 mld EUR
≥ 3 mld EUR

 
Z jakimi działaniami związane są wymogi EMIR?
Obowiązki wynikające z Rozporządzenia EMIR można podzielić na cztery główne grupy:
 • techniki zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami pochodnymi,
 • raportowanie otwartych transakcji pochodnych,
 • rozliczanie transakcji pochodnych,
 • zabezpieczanie transakcji pochodnych.
WAŻNE!
 • Punktem wyjścia do dalszych koniecznych działań będzie właściwe określenie statusu przez Klienta (NFC-, NFC+).

 

KOD LEI dla DNB Bank Polska S.A.: 259400CNE07XXF17VJ03

Techniki Ograniczania Ryzyka

Na obowiązki z tej grupy wymogów składają się następujące zadania:
 • Potwierdzanie transakcji w odpowiednim czasie (timely confirmation)
 • Uzgadnianie portfela transakcji (portfolio reconciliation)
 • Kompresja portfela transakcji (portfolio compression)
 • Wprowadzenie trybu rozstrzygania sporów (dispute resolution)
 
Potwierdzanie transakcji w odpowiednim czasie
Rozporządzenie EMIR wymaga od Banku, począwszy od 15 marca 2013 roku, stosowania odpowiednich dat granicznych potwierdzania transakcji - zgodnie z poniższym zestawieniem:
 
Ostateczny termin potwierdzenia dla Kontrahentów NFC-
(licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji)
 
 
od 15 marca 2013
od 31 sierpnia 2013
od 28 lutego 2014
od 31 sierpnia 2014
IRS, CDS
5 dni
3 dni
3 dni
2 dni
Pozostałe transakcje pochodne
7 dni
4 dni
4 dni
2 dni
Ostateczny termin potwierdzenia dla Kontrahentów FC i NFC+
(licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji)
 
od 15 marca 2013
od 31 sierpnia 2013
od 28 lutego 2014
od 31 sierpnia 2014
IRS, CDS
2 dni
2 dni
1 dzień
1 dzień
Pozostałe transakcje pochodne
3 dni
2 dni
2 dni
1 dzień
  
WAŻNE!
 • DNB Bank Polska S.A. będzie dostarczał swoim Klientom potwierdzenia najpóźniej na 1 dzień roboczy poprzedzający ostateczny termin potwierdzenia ujęty w  Rozporządzeniu EMIR,
 • W przypadku zgłoszenia przez Twoje przedsiębiorstwo zastrzeżeń do treści potwierdzenia transakcji pochodnej, DNB Bank Polska S.A. dołoży należytej staranności, aby przesłać skorygowane potwierdzenie transakcji przed upływem ostatecznego terminu potwierdzenia zgodnego z Rozporządzeniem EMIR.
 Uzgadnianie portfela transakcji
Jest obligatoryjnym procesem weryfikacji i potwierdzenia warunków oraz wyceny otwartych transakcji pochodnych. Wymóg ten obowiązuje od 15 września 2013 roku i nakłada na Bank i Klienta zobowiązanie wzajemnego weryfikowania portfela transakcji z częstotliwością zależną od liczby aktywnych transakcji pomiędzy stronami, zgodnie z poniższym zestawieniem:


Typ Kontrahenta
Liczba aktywnych i nierozliczonych wzajemnych transakcji pochodnych OTC zawartych z Bankiem
Częstotliwość
Kontrahenci NFC-
> 100
≤ 100
Raz na kwartał
Raz na rok
NFC+
≥ 500
51-499
≤ 50
Każdego dnia roboczego
Raz na tydzień
Raz na kwartał

 WAŻNE!

 • Już dziś DNB Bank Polska S.A. przesyła swoim Klientomdane dotyczące portfela wzajemnych transakcji pochodnych z częstotliwością wynikającą z Rozporządzenia EMIR (co kwartał) przy czym dane te będą wysyłane nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu od Banku danych portfela transakcji, klient powinien dokonać ich porównania pod kątem zgodności i w przypadku niezgodności, zgłosić je nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dostarczeniu danych przez Bank. Przypadki niezgodności należy zgłaszać na adres kontaktowy (e-mail) .
 • W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, DNB Bank Polska S.A. wraz z Twoją firmą wspólnie podejmą próbę wyjaśnienia przyczyn zaistniałych rozbieżności.
 
Kompresja portfela transakcji
Wymóg obowiązujący od 15 września 2013 roku. Dotyczy wszystkich Kontrahentów, którzy posiadają więcej niż 500 otwartych transakcji pochodnych. Obowiązek ten sprowadza się do weryfikacji liczby transakcji oraz nominałów celem określenia możliwości ich redukcji
 
WAŻNE!
 • DNB Bank Polska S.A. bieżąco monitoruje liczbę aktywnych i nierozliczonych transakcji pochodnych zawartych z Kontrahentami NFC. Jak tylko liczba transakcji pomiędzy Bankiem a Twoją firmą przekroczy 500 sztuk, niezwłocznie skontaktujemy się z Twoim przedsiębiorstwem, celem weryfikacji możliwości kompresji portfela zgodnie z Rozporządzeniem EMIR.
Rozstrzyganie sporów
Obowiązkowo od 15 września 2013 r., wszyscy Kontrahenci, którzy zawierają między sobą transakcje pochodne OTC niepodlegające rozliczaniu przez CCP, powinni posiadać odpowiednie procesy służące wczesnemu wykrywaniu ewentualnych sporów między nimi i ich rozstrzyganiu. W ten sposób, strony mają sposobność zapobiegania narastaniu nierozstrzygniętych sporów i narażaniu kontrahentów na dodatkowe ryzyko.
Celem zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem EMIR w przedmiotowym zakresie, wszyscy Kontrahenci powinni wdrożyć szczegółowe procedury i procesy dotyczące:
 
 
WAŻNE!
 
 • identyfikowania, rejestrowania i monitorowania sporów dotyczących uznania lub wyceny transakcji pochodnych oraz wymiany zabezpieczeń związanych z tymi transakcjami; oraz
 • szybkiego rozstrzygania sporów i specjalnej ścieżki postępowania w przypadku sporów, które nie zostaną rozstrzygnięte w ciągu 5 dni roboczych.

 WAŻNE!

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującym w Banku wzorem formularza reklamacyjnego, dotyczącej realizacji przez DNB Bank Polska S.A. umowy ramowej, w tym transakcji pochodnych oraz zabezpieczenia i wyceny tych transakcji, po wyczerpaniu polubownej ścieżki rozwiązywania zastrzeżeń przez Bank. W tych sprawach prosimy o kontakt na podane adresy e-mailowe:
o – w kwestiach związanych z umowami
o – w sprawach związanych z wyceną, zabezpieczeniami
 • Zgłaszanie zastrzeżeń do warunków transakcji pochodnych wskazanych w potwierdzeniu lub danych portfela transakcji stanowiących podstawę do uzgadniania portfeli wymaga składania reklamacji jedynie w przypadku, gdy polubowna ścieżka rozwiązywania zastrzeżeń nie doprowadzi do wspólnych i spójnych uzgodnień.
 

Raportowanie Transakcji Pochodnych

Jednym z głównych celów przyjęcia Rozporządzenia EMIR było wprowadzenie obowiązku przekazywania odpowiednim podmiotom wszystkich informacji dotyczących transakcji pochodnych. W ten sposób informacje na temat zagrożeń związanych z funkcjonowaniem rynków obrotu derywatami będą przechowywane centralnie i łatwo dostępne dla odpowiednich instytucji nadzorczych, co w konsekwencji zwiększy stabilność rynków finansowych.

W związku z tym, na mocy Rozporządzenia EMIR powołano podmioty gromadzące i przechowujące dane dotyczące transakcji terminowych, zwane Repozytoriami Transakcji. Polskim podmiotem oferującym usługę Repozytorium Transakcji jest KDPW (usługa KDPW_TR).
Raportowanie do Repozytoriów Transakcji obejmuje dwa poniższe podstawowe obowiązki, którym podlegają Kontrahenci NFC:
Prowadzenie ewidencji transakcji pochodnych
Każdy Kontrahent NFC jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszystkich zawartych przez siebie transakcji pochodnych oraz wszelkich zmian przez co najmniej 5 lat od daty rozwiązania transakcji, począwszy od dnia 16 sierpnia 2012 r. Dane transakcji będą przedmiotem obowiązkowego zgłaszania do Repozytoriów Transakcji, nawet jeśli będą to transakcje, które zapadną przed dniem ustalenia obowiązku raportowania.
 
Obowiązek raportowania
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich transakcji pochodnych będą podlegać raportowaniu (zgłoszeniu) do Repozytoriów Transakcji.
Jako Kontrahent NFC, podobnie jak DNB Bank Polska S.A., masz obowiązek zgłaszania Repozytorium Transakcji informacji o zawartych transakcjach pochodnych, wszelkich zmianach do tych transakcji oraz faktu ich rozwiązania nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu transakcji.
Oprócz zgłaszania nowo zawieranych transakcji pochodnych, obowiązek raportowania dotyczy również transakcji pochodnych zawartych w przeszłości przed dniem ustalenia obowiązku raportowania (tzw. zgłaszanie wsteczne, ang. backloading). Zgłaszaniu wstecznemu podlegają transakcje:
 • które zostały zawarte w dniu lub po dniu 16 sierpnia 2012 r.; a także
 • transakcje zawarte przed dniem 16 sierpnia 2012 r., które nie zapadły do dnia ustalenia obowiązku raportowania.
 
W Rozporządzeniu EMIR wskazano format i minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu Repozytoriom Transakcji. Wymagane jest m.in. nadanie każdej transakcji niepowtarzalnego numeru referencyjnego, ułatwiającego identyfikację kontraktów zgłoszonych przez kontrahentów do różnych Repozytoriów Transakcji oraz posiadanie przez kontrahentów odpowiedniego kodu identyfikacyjnego w formie tzw. numeru LEI (ang. Legal Entity Identifier).
W świetle Rozporządzenia EMIR, obie strony danej transakcji samodzielnie odpowiadają za zgłoszenie transakcji do Repozytorium Transakcji, co w rzeczywistości może powodować dublowanie zgłoszeń, gdy kontrahenci dokonują raportowania do tego samego podmiotu. Rozporządzenie EMIR pozwala kontrahentom na delegowanie obowiązku zgłaszania na drugą stronę transakcji lub podmiot trzeci, niebędący stroną transakcji. Należy jednak zaznaczyć, że przekazanie przez kontrahenta obowiązku raportowania innemu podmiotowi nie zwalnia tego kontrahenta z odpowiedzialności za właściwe zgłoszenie kontraktu do Repozytorium Transakcji.
Wejście w życie obowiązku raportowania dla wszystkich klas transakcji pochodnych nastąpi już 12 lutego 2014 r., czyli 90 dni po zarejestrowaniu pierwszych Repozytoriów Transakcji. Wśród czterech pierwszych tego typu instytucji jest Repozytorium Transakcji w KDPW.
 
 • DNB Bank Polska S.A. oferuje swoim klientom (Kontrahentom NFC) możliwość przejęcia obowiązku dotyczącego raportowania transakcji pochodnych zawartych pomiędzy Bankiem a Klientem do Repozytorium Transakcji w zakresie i terminach zgodnych w Rozporządzeniem EMIR. Bank będzie dokonywał zgłaszania wstecznego transakcji pomiędzy Bankiem a Klientem oraz nowo zawieranych transakcji, wraz z wszelkimi późniejszymi możliwymi zmianami.
 • DNB Bank Polska S.A. w najbliższym czasie poinformuje swoich Klientów o szczegółach dotyczących powyższej możliwości, jak i niezbędnych zmianach do dokumentacji dla transakcji pochodnych. Delegowanie na DNB Bank Polska S.A. obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Klienta numeru LEI, o który sam powinien wystąpić. Polskim podmiotem pełniącym funkcję Repozytorium jest KDPW; na stronie www.lei.kdpw.pl znajdziecie Państwo instrukcję dotyczącą rejestracji. Proszę pamiętać, że obowiązek raportowania wchodzi z dniem 12 lutego 2014 roku.
  
Do potrzeb właściwej komunikacji z Bankiem został powołany poniższy adres kontaktowy (e-mail):
DNB BANK POLSKA S.A. – DANE KONTAKTOWE EMIR
Raportowanie do Repozytorium
Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej