Ryzyko związane z inwestycją w obligacje

Ryzyko finansowania w formie obligacji dla emitenta Ryzyka inwestycji w obligacje dla inwestora

Ryzyko finansowania w formie obligacji dla emitenta

Ryzyko niedojścia emisji do skutku
Ryzyko związane z brakiem możliwości pozyskania przez emitenta finansowania.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko związane z niewywiązaniem się przez jedną ze stron, w tym Bank ze zobowiązań wynikających z umowy programu emisji obligacji (w tym ryzyko niewypłacalności każdej ze stron co może wiązać się z ryzykiem utraty całej inwestycji.

Ryzyko stopy procentowej
W następstwie zmiany wysokości stóp procentowych istnieje możliwość wzrostu kosztów, jakie ponosi emitent w związku
z regulowaniem swoich zobowiązań wynikających z  emisji obligacji.

Ryzyko naruszenia warunków emisji przez emitenta
Naruszenie warunków emisji przez emitenta może skutkować obowiązkiem wcześniejszego wykupu przez emitenta, która daje inwestorowi prawo do wymagania wykupu części lub całości emisji przed terminem wymagalności w związku z tym inwestor otrzymuje płatność za wykup należności głównej szybciej niż wskazywała data zapadalności danego papieru dłużnego.

Ryzyko walutowe
Dotyczy instrumentów denominowanych w walutach obcych. Ryzyko to wynika z wpływu, jaki wywierają zmiany kursów walut na płatności dokonywane na rzecz inwestora przez emitenta.

Ryzyko operacyjne
Ryzyko wiążące się z zawodnością procesów, ludzi i systemów zależnych lub niezależnych od Banku.

Ryzyko prawne, księgowe oraz podatkowe
Ryzyko to obejmuje otoczenie prawne stron transakcji, odnoszące się do właściwego traktowania instrumentu finansowego,
w świetle obowiązujących regulacji, w tym ich interpretacji we wskazanych aspektach (prawnym, księgowym i podatkowym).

Ryzyka inwestycji w obligacje dla inwestora

Ryzyko kredytowe, w tym niewypłacalności emitenta
Ryzyko, że emitent obligacji nie będzie terminowo lub całkowicie wywiązywał się z zobowiązań (płatności odsetkowych oraz spłaty nominału); w przypadku obligacji korporacyjnych istnieje również ryzyko niewypłacalności emitenta i powiązanych z nią zdarzeń.

Ryzyko stopy procentowej
Podstawowym przejawem ryzyka stopy procentowej jest możliwość zmiany wartości (ceny) danej obligacji w następstwie zmiany wysokości stóp procentowych. Cena obligacji wykazuje kierunek zmian przeciwny do kierunku zmiany stóp procentowych; następuje spadek wartości obligacji w przypadku wzrostu wartości stopy procentowej oraz wzrost wartości obligacji w sytuacji, gdy stopa procentowa spada. Obligacje posiadają zróżnicowaną ekspozycję na zmiany stóp procentowych uzależnioną od terminów zapadalności oraz rodzajów oprocentowania.
 

Ryzyko przyszłego kształtowania się ceny obligacji
Brak pewności co do kierunku kształtowania się ceny obligacji w przyszłości, może skutkować potencjalną stratą części lub całości kapitału.
 

Ryzyko kredytowe
Ryzyko związane z niewywiązaniem się przez jedną ze stron, w tym Bank ze zobowiązań wynikających z umowy programu emisji obligacji (w tym ryzyko niewypłacalności każdej ze stron co może wiązać się z ryzykiem utraty całej inwestycji).


Ryzyko braku płynności rynku
Ryzyko związane z ograniczoną możliwością lub brakiem możliwości zakupu lub zbycia obligacji w krótkim czasie, co może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową oraz marżę związane z zawarciem lub wcześniejszym wyjściem z inwestycji w obligacje.
 

Ryzyko inflacji
Ten typ ryzyka bezpośrednio wiąże się z siłą nabywczą pieniądza w czasie. Ze względu na charakter zjawiska inflacji, ryzyko to dotyczy przede wszystkim obligacji o stałym oprocentowaniu, gdyż dochód z tytułu posiadania obligacji może być niższy aniżeli realna wartość inflacji, przez co zysk z danej inwestycji może zostać zredukowany, a w skrajnych sytuacjach inwestor może ponieść stratę.

Ryzyko płynności obligacji
Ryzyko to określa trudność, z jaką można odsprzedać posiadany papier wartościowy innemu inwestorowi.
 

Ryzyko walutowe
Wyraża się niepewnością co do wartości przepływów pieniężnych generowanych przez obligacje, zależnych od kształtowania się kursu walutowego waluty, w której wyrażone są dane obligacje.
 

Ryzyko przedterminowego wykupu wyemitowanych papierów dłużnych przez emitenta
W przypadku papierów dłużnych z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta (z zawartą opcją call), która daje emitentowi prawo do wykupu części lub całości emisji przed terminem wymagalności, istnieje ryzyko występowania innych przepływów gotówkowych aniżeli pierwotnie zamierzonych; wskutek realizacji opcji call przez emitenta, inwestor otrzymuje płatność za wykup należności głównej szybciej aniżeli wskazywała data zapadalności danego papieru dłużnego, jak i również pozbawiony jest płatności z tytułu przyszłych należności odsetkowych po okresie wykupienia danego papieru przez emitenta.
 

Ryzyko naruszenia warunków emisji przez emitenta
Naruszenie warunków emisji przez emitenta może skutkować obowiązkiem wcześniejszego wykupu przez emitenta, która daje inwestorowi prawo do wymagania wykupu części lub całości emisji przed terminem wymagalności. Istnieje ryzyko występowania innych przepływów gotówkowych aniżeli pierwotnie inwestor przewidywał. Otrzyma on płatność za wykup należności głównej szybciej aniżeli wskazywała data zapadalności danego papieru dłużnego, jak i również pozbawiony jest płatności z tytułu przyszłych należności odsetkowych po okresie wykupienia danego papieru przez emitenta.
 

Ryzyko operacyjne oraz ryzyko zarządzania majątkiem emitenta
Wartość wyemitowanych papierów dłużnych może być narażona na działania operacyjne oraz sposób zarządzania majątkiem przez emitenta. Oferowana na rynku cena za nabyte przez inwestora obligacje może ulec obniżeniu wskutek złego zarządzania majątkiem emitenta, a cena sprzedaży papierów przez inwestora może być niższa niż cena kupna.
 

Ryzyko prawne, księgowe oraz podatkowe
Ryzyko to obejmuje otoczenie prawne stron transakcji odnoszące się do właściwego traktowania instrumentu finansowego, w świetle obowiązujących regulacji, w tym ich interpretacji we wskazanych aspektach (prawnym, księgowym i podatkowym.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej