Finansowanie inwestycji

Kredyt inwestycyjny Limit kredytowy

Kredyt inwestycyjny

DNB Bank Polska oferuje swoim Klientom możliwości finansowania inwestycji w postaci Kredytu inwestycyjnego. Jeśli chcą Państwo sfinansować rozwój lub modernizację majątku trwałego Firmy oraz podnieść rentowność kapitału własnego, to jest to produkt dedykowany Państwa potrzebom.

Kredyt inwestycyjny służy uzupełnieniu kapitałów stałych przedsiębiorstwa w celu sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Inwestycje te mają na celu głównie odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego związanego z prowadzoną przez Kredytobiorcę działalnością gospodarczą. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na sfinansowanie zakupu wyposażenia, środków transportu, nieruchomości.

Pragniemy zaoferować Państwu finansowanie nawet 80% nakładów netto związanych z inwestycją oraz udzielenie dodatkowego kredytu obrotowego na spłatę VAT.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest w rachunku kredytowym, a uruchamiany w formie jednorazowej lub w transzach w postaci bezgotówkowej. Jego realizacja następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego. Spłata kredytu następuje zgodnie z ustalonym w umowie kredytu harmonogramem spłaty.

Limit kredytowy

DNB Bank Polska oferuje swoim Klientom możliwości finansowania wieloma usługami w ramach jednej Linii Kredytowej. Jeśli oczekują Państwo finansowania poprzez różne produkty to DNB Bank Polska oferuje: 

  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyty nieodnawialne obrotowe i inwestycyjne,
  • limit na gwarancje i akredytywy,
  • dyskonto weksli,
  • limit faktoringowy (dodatkowa umowa).

Wspólny limit kredytowy dla tych produktów może zostać przyznany zarówno w PLN, jak i w wybranej walucie obcej.

Pragnąc odpowiedzieć na bieżące potrzeby Naszych Klientów oraz specyfikę działalności ich Firm, oferujemy wiele produktów w ramach jednej Umowy i jednego pakietu zabezpieczeń.

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej