MiFID

Informacje ogólne Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Informacje ogólne

MiFID¹ to skrót od Markets in Financial Instruments Directive. Przepisy Dyrektywy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług maklerskich w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.

Głównym celem przepisów Dyrektywy MiFID (zarówno pierwszej jak i drugiej) jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji prawa w sposobie oferowania i realizacji usług maklerskich oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Są one zobowiązane działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Innym istotnym obowiązkiem firm inwestycyjnych, jasno określonym w przepisach Dyrektywy MiFID jest identyfikowanie bądź zarządzanie konfliktami interesów, które mogą się pojawić pomiędzy bankiem, osobą powiązaną z bankiem a Klientem banku lub grupami Klientów.

Dyrektywa MiFID dotyczy usług maklerskich i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych czy funduszy inwestycyjnych.

Dyrektywa MiFID zobowiązuje bank do: 

 1. działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów, którym świadczone są usługi maklerskie,
 2. jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi  maklerskie,
 3. udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji na temat usług maklerskich,
 4. przeprowadzenia klasyfikacji Klientów  poprzez nadanie im jednej z trzech kategorii Klientów: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.
   

  Szczegółowe zasady dotyczące realizacji wymogów MiFID przez DNB Bank Polska S.A. znajdą Państwo w załączonych dokumentach:
 1. Informacja o MIFID dla Klientów DNB Bank Polska S.A.
 2. Polityka Klasyfikacji Klientów MIFID w DNB Bank Polska S.A.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Polityki Klasyfikacji K lientów MIFID w DNB Bank Polska S.A., Bank może określać Grupy Produktów lub Usług Inwestycyjnych oferowanych dla Klientów poszczególnych Kategorii. Niniejszym Bank oświadcza, iż w ramach Transakcji Terminowych oferuje Klientom Detalicznym jedynie Transakcje FX Forward, FX Swap oraz Transakcje Swapa Odsetkowego.

Wnioski o zmianę Kategorii Klienta MIFID:

 1. Wniosek o zmianę Kategorii Klienta MIFID z lub na Uprawnionego Kontrahenta
   

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496) („Dyrektywa MiFID II”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („Rozporządzenie MiFIR”) wraz z przepisami wykonawczymi i aktami delegowanymi do Dyrektywy MIFID II i Rozporządzenia MiFIR na poziomie Unii Europejskiej oraz implementującymi je przepisami krajowymi (jeżeli wymagane).

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

W sytuacji gdy Klient banku ma zastrzeżenia dotyczące usług związanych ze sprzedażą produktów skarbowych lub obsługą umowy programu emisji obligacji świadczonych przez bank może skorzystać z poniższej procedury reklamacyjnej.

Bank przewiduje następujące formy składania reklamacji:

 • w formie pisemnej  przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) – na adres:

            DNB Bank Polska S.A.
            Ul. Postępu 15c
            02-676 Warszawa
            Departament Bankowości Transakcyjnej z dopiskiem „Reklamacja”

 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres e-mail Banku
  • – w kwestiach związanych z obligacjami
  • – w kwestiach związanych z umowami
  • – w sprawach związanych z wyceną, zabezpieczeniami
 • w formie telefonicznej – kontakt z dedykowanym Państwu Dealerem lub w sprawie obligacji z dedykowanym Państwu Doradcą Klienta.

Złożenie reklamacji

W celu usprawniania procesu rozpatrywania przez bank reklamacji wskazane jest podanie danych Klienta, szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz oczekiwania Klienta. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastrzeżenia w odniesieniu do:

 1. warunków Transakcji wskazanych w Potwierdzeniu
 2. danych Portfela Transakcji stanowiących podstawę do Uzgadniania Portfela Transakcji
   

przed złożeniem reklamacji należy wykorzystać procedurę opisaną w dokumentacji (dot. sprzedaży produktów skarbowych).
 

Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamacje

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie, przy czym termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez bank. W przypadku gdy Klient nie będzie usatysfakcjonowany rozpatrzeniem reklamacji przez bank może w takim wypadku odwołać się od jego decyzji lub jeżeli sprawa będzie zbyt skomplikowana zostanie ona rozpatrzona w specjalnym trybie. Takie działania będą skutkowały wydłużeniem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, o czym Klient zostanie poinformowany. 
 
Formy odpowiedzi na reklamacje

Po rozpatrzeniu reklamacji bank zawiadamia Klienta o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Organem nadzoru nad działalnością banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej