MiFID

MiFID¹ to skrót od Markets in Financial Instruments Directive. Przepisy Dyrektywy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług maklerskich w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.
 

Głównym celem przepisów Dyrektywy MiFID jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji prawa w sposobie oferowania i realizacji usług maklerskich oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Są one zobowiązane działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Innym istotnym obowiązkiem firm inwestycyjnych, jasno określonym w przepisach Dyrektywy MiFID jest identyfikowanie bądź zarządzanie konfliktami interesów, które mogą się pojawić pomiędzy Bankiem, osobą powiązaną z Bankiem a Klientem Banku lub grupami Klientów.
 

Dyrektywa MiFID dotyczy usług maklerskich i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych czy funduszy inwestycyjnych.

 
Przepisy implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego zobowiązują Bank do: 

  1. działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów, którym świadczone są usługi maklerskie,
  2. jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi  maklerskie,
  3. udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji na temat usług maklerskich,
  4. przeprowadzenia klasyfikacji Klientów  poprzez nadanie im jednej z trzech kategorii Klientów: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.
     

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji wymogów MiFID przez DNB Bank Polska S.A. znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

Wnioski o zmianę Kategorii Klienta MIFID:

 
¹ Markets in Financial Instruments Directive –  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywa 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, które zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego.

Print
 

Aktualności

21
SIE
Oferta specjalna dla posiadaczy kredytów...więcej

Centrum Prasowe

14
LIS
Polska międzynarodowym hubem farmaceutycznym?
więcej