MiFID

Informacje ogólne Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Informacje ogólne

MiFID¹ to skrót od Markets in Financial Instruments Directive. Przepisy Dyrektywy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług maklerskich w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.

Głównym celem przepisów Dyrektywy MiFID (zarówno pierwszej jak i drugiej) jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji prawa w sposobie oferowania i realizacji usług maklerskich oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Są one zobowiązane działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Innym istotnym obowiązkiem firm inwestycyjnych, jasno określonym w przepisach Dyrektywy MiFID jest identyfikowanie bądź zarządzanie konfliktami interesów, które mogą się pojawić pomiędzy bankiem, osobą powiązaną z bankiem a Klientem banku lub grupami Klientów.

Dyrektywa MiFID dotyczy usług maklerskich i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych czy funduszy inwestycyjnych.

Dyrektywa MiFID zobowiązuje bank do: 

 1. działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów, którym świadczone są usługi maklerskie,
 2. jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi  maklerskie,
 3. udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji na temat usług maklerskich,
 4. przeprowadzenia klasyfikacji Klientów  poprzez nadanie im jednej z trzech kategorii Klientów: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.
   

  Szczegółowe zasady dotyczące realizacji wymogów MiFID przez DNB Bank Polska S.A. znajdą Państwo w załączonych dokumentach:
 1. Informacja o MIFID dla Klientów DNB Bank Polska S.A.
 2. Polityka Klasyfikacji Klientów MIFID w DNB Bank Polska S.A.
   

Wnioski o zmianę Kategorii Klienta MIFID:

 1. Wniosek o zmianę Kategorii Klienta MIFID z lub na Uprawnionego Kontrahenta
   

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496) („Dyrektywa MiFID II”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („Rozporządzenie MiFIR”) wraz z przepisami wykonawczymi i aktami delegowanymi do Dyrektywy MIFID II i Rozporządzenia MiFIR na poziomie Unii Europejskiej oraz implementującymi je przepisami krajowymi (jeżeli wymagane).

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

W sytuacji gdy Klient banku ma zastrzeżenia dotyczące usług związanych ze sprzedażą produktów skarbowych lub obsługą umowy programu emisji obligacji świadczonych przez bank może skorzystać z poniższej procedury reklamacyjnej.

Bank przewiduje następujące formy składania reklamacji:

 • w formie pisemnej  przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) – na adres:

            DNB Bank Polska S.A.
            Ul. Postępu 15c
            02-676 Warszawa
            Departament Bankowości Transakcyjnej z dopiskiem „Reklamacja”

 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres e-mail Banku
  • – w kwestiach związanych z obligacjami
  • – w kwestiach związanych z umowami
  • – w sprawach związanych z wyceną, zabezpieczeniami
 • w formie telefonicznej – kontakt z dedykowanym Państwu Dealerem lub w sprawie obligacji z dedykowanym Państwu Doradcą Klienta.

Złożenie reklamacji

W celu usprawniania procesu rozpatrywania przez bank reklamacji wskazane jest podanie danych Klienta, szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz oczekiwania Klienta. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastrzeżenia w odniesieniu do:

 1. warunków Transakcji wskazanych w Potwierdzeniu
 2. danych Portfela Transakcji stanowiących podstawę do Uzgadniania Portfela Transakcji
   

przed złożeniem reklamacji należy wykorzystać procedurę opisaną w dokumentacji (dot. sprzedaży produktów skarbowych).
 

Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamacje

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie, przy czym termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez bank. W przypadku gdy Klient nie będzie usatysfakcjonowany rozpatrzeniem reklamacji przez bank może w takim wypadku odwołać się od jego decyzji lub jeżeli sprawa będzie zbyt skomplikowana zostanie ona rozpatrzona w specjalnym trybie. Takie działania będą skutkowały wydłużeniem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, o czym Klient zostanie poinformowany. 
 
Formy odpowiedzi na reklamacje

Po rozpatrzeniu reklamacji bank zawiadamia Klienta o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Organem nadzoru nad działalnością banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej