FATCA

Czym jest FATCA Wymogi związane z polskimi przepisami FATCA Kto jest rezydentem USA dla celów FATCA Oświadczenie FATCA

Czym jest FATCA


W dniu 1.12.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której zadaniem, między innymi, jest przeciwdziałanie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych instytucjach finansowych.
Podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA” oraz Ustawa z 9 października 2015 r. przewidują nałożenie na DNB Bank Polska S. A. oraz inne instytucje finansowe w Polsce obowiązku identyfikacji oraz raportowania informacji o prowadzonych przez DNB Bank Polska S.A. amerykańskich  rachunkach raportowych.
 

Wymogi związane z polskimi przepisami FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA instytucje finansowe, w tym DNB Bank Polska S.A., zobowiązane są do:

 1. Stosowania wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków będących w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu.
 2. Zbierania  danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.
 3. Przekazywania do  polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest zobowiązany do uzyskania Oświadczeń wskazujących na posiadanie / nieposiadanie statusu określonego w FATCA od Klientów, którzy:

 • Po 1 grudnia 2015 roku zawarli/ zawrą umowy z DNB Bank Polska S.A. (umowy o rachunek finansowy np. rachunek: bieżący, oszczędnościowy, lokaty itp.).
 • Od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku zawarli już umowy z DNB Bank Polska S.A.  (umowy o rachunek finansowy, np. rachunek: bieżący, oszczędnościowy, lokaty itp.).
   

Kto jest rezydentem USA dla celów FATCA

Osoby fizyczne

Rezydentem USA dla celów FATCA jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Posiada obywatelstwo USA (nawet, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
 • Ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 • Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 • Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.

Podmioty

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest  Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker.
   

Oświadczenie FATCA

W celu realizacji zobowiązań jakie nakłada na instytucje finansowe umowa FATCA Klienci DNB Bank Polska S.A. proszeni są o  wypełnienie Oświadczenia i odesłanie go na adres:

DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa
Departament Zarządzania Bankowością Detaliczną

Możliwe jest również przesłanie w pierwszej kolejności skanu oświadczenia za pomocą systemu iNORD Business, a następnie jego oryginału drogą pocztową.

Oświadczenia składane w związku z wykonywaniem Ustawy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zawierają klauzulę o treści:
„Oświadczam, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 

Pliki do pobrania

osw_indyw_pl.pdfosw_indyw_pl.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Indywidualni wersja polska
osw_indyw_ang.pdfosw_indyw_ang.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Indywidualni wersja angielska
osw_instyt_pol.pdfosw_instyt_pol.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Instytucjonalni wersja polska
osw_instyt_ang.pdfosw_instyt_ang.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Instytucjonalni wersja angielska
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej