FATCA

Czym jest FATCA Wymogi związane z polskimi przepisami FATCA Kto jest rezydentem USA dla celów FATCA Oświadczenie FATCA

Czym jest FATCA


W dniu 1.12.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której zadaniem, między innymi, jest przeciwdziałanie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych instytucjach finansowych.
Podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA” oraz Ustawa z 9 października 2015 r. przewidują nałożenie na DNB Bank Polska S. A. oraz inne instytucje finansowe w Polsce obowiązku identyfikacji oraz raportowania informacji o prowadzonych przez DNB Bank Polska S.A. amerykańskich  rachunkach raportowych.
 

Wymogi związane z polskimi przepisami FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA instytucje finansowe, w tym DNB Bank Polska S.A., zobowiązane są do:

 1. Stosowania wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków będących w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu.
 2. Zbierania  danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.
 3. Przekazywania do  polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest zobowiązany do uzyskania Oświadczeń wskazujących na posiadanie / nieposiadanie statusu określonego w FATCA od Klientów, którzy:

 • Po 1 grudnia 2015 roku zawarli/ zawrą umowy z DNB Bank Polska S.A. (umowy o rachunek finansowy np. rachunek: bieżący, oszczędnościowy, lokaty itp.).
 • Od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku zawarli już umowy z DNB Bank Polska S.A.  (umowy o rachunek finansowy, np. rachunek: bieżący, oszczędnościowy, lokaty itp.).
   

Kto jest rezydentem USA dla celów FATCA

Osoby fizyczne

Rezydentem USA dla celów FATCA jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Posiada obywatelstwo USA (nawet, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
 • Ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 • Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 • Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.

Podmioty

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest  Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker.
   

Oświadczenie FATCA

W celu realizacji zobowiązań jakie nakłada na instytucje finansowe umowa FATCA Klienci DNB Bank Polska S.A. proszeni są o  wypełnienie Oświadczenia i odesłanie go na adres:

DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa
Departament Zarządzania Bankowością Detaliczną

Możliwe jest również przesłanie w pierwszej kolejności skanu oświadczenia za pomocą systemu iNORD Business, a następnie jego oryginału drogą pocztową.

Oświadczenia składane w związku z wykonywaniem Ustawy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zawierają klauzulę o treści:
„Oświadczam, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 

Pliki do pobrania

osw_indyw_pl.pdfosw_indyw_pl.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Indywidualni wersja polska
osw_indyw_ang.pdfosw_indyw_ang.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Indywidualni wersja angielska
osw_instyt_pol.pdfosw_instyt_pol.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Instytucjonalni wersja polska
osw_instyt_ang.pdfosw_instyt_ang.pdf
Oświadczenie FATCA - Klienci Instytucjonalni wersja angielska
Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej