Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r., zwanej dalej „Ustawą” (Dz.U.2009.84.711) utworzony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Bezpośrednim powodem tworzenia systemów gwarantowania depozytów jest ochrona klientów korzystających z usług bankowych zwanych deponentami. Podstawowym zadaniem BFG jest wypłata wkładów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego, w przypadku ich upadłości. Depozyty ulokowane w DNB Bank Polska S.A. objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość gwarancji BFG

Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będące uczestnikami systemu gwarantowania, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) - są traktowane jako jeden depozyt. Rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.

Podmioty i wierzytelności podlegające gwarancjom BFG

Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędności
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez DNB Bank Polska S.A., takich jak rozliczenia bankowe, środki zgromadzone na rachunku VAT lub wypłata wierzytelności gwarancji bankowych. Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki naliczane do dnia spełnienia warunku gwarancji, którym jest wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Podmioty i wierzytelności nieobjęte systemem gwarantowania BFG

Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty i inne wierzytelności:

 • Skarbu Państwa
 • banków krajowych i zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe
 • podmiotów działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biur maklerskich, Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) 
 • podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)
 • podmiotów działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (funduszy i towarzystw inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych)
 • podmiotów działających na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (otwartych i pracowniczych funduszy  emerytalnych, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych)
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • członków zarządu i rady nadzorczej Banku,  osób pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów  oddziałów, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji
 • dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunków gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunków gwarancji
 • Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których  Bank jedynie pośredniczy(ł) w ich sprzedaży lub był (jest) Ubezpieczającym

Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy środki zostały zablokowane na rachunku – zgodnie z obowiązującym prawem –  w związku z praniem pieniędzy lub z finansowaniem terroryzmu.

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje po spełnieniu warunku gwarancji. Zarząd komisaryczny sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych aktualną na dzień spełnienia warunku gwarancji. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach instytucji, której działalność została zawieszona. Wówczas klienci mogą zgłosić się z dokumentem tożsamości po ich odbiór we wskazane miejsce. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po upływie wyznaczonego terminu wypłaty, środki gwarantowane mogą zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru tj.: deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.

Odzyskanie części środków, która nie jest gwarantowana przez BFG

Posiadacze mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej DNB Bank Polska S.A.

Bank informuje o swojej ekonomiczno-finansowej w ogólnodostępnym miejscu pod adresem: http://www.dnb.pl/pl/o-banku/raporty-i-wyniki-finansowe/
Szczegółowe informacje na temat trybu i warunków gwarantowania depozytów Bank udzieli na wniosek deponenta (Posiadacza), jak również można je znaleźć na stronie internetowej BFG (www.bfg.pl), lub pod numerami telefonów 800–569–341 (numer bezpłatny), (22) 583–09–42, (22) 583–09–43.

Arkusz informacyjny dla deponentów

Prosimy o zapoznanie się z Arkuszem informacyjnym dla Deponentów >>
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej