Komunikaty prasowe

Stabilne wyniki DNB Bank Polska

17-06-2019

Ubiegły rok DNB Bank Polska zakończył zyskiem netto w wysokości 68,2 mln zł oraz łączną sumą aktywów na poziomie 10,1 mld zł. Bank realizuje strategię wyróżnienia się i specjalizacji sektorowej, prowadzi rentowny i stabilny biznes z partnerami, którzy są liderami w swoich branżach. Wskaźnik rentowności aktywów ROA (stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej) ukształtował się na poziomie 0,68 proc.   

Ubiegły rok DNB Bank Polska zamknął wynikiem netto w wysokości 68,2 mln zł (w porównaniu do 77,7 mln zł w 2017 r.), osiągając 86 mln zł zysku brutto (101,3 mln zł w 2017 r.). Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej w 2018 r. spadły o 12 proc. proc. w stosunku do roku 2017 i wyniosły 200,3 mln zł (228 w mln zł w 2017 r.). Największą pozycję w przychodach stanowił wynik z tytułu odsetek (84 proc. wszystkich przychodów). Wynik ten jest niższy o 11 proc. rok do roku i wyniósł 167,4 mln zł. W tym samym czasie z tytułu opłat i prowizji bank wygenerował przychód w wysokości 18,3 mln zł. 

Kwota 1 518 mln zł funduszy własnych zapewnia bankowi satysfakcjonujący poziom wskaźnika wypłacalności, który na koniec roku wyniósł 17,26 proc. Bank dysponował bazą depozytów w kwocie 4 755,5 mln zł; z kolei saldo kredytów osiągnęło 7 154,3 mln zł. 

DNB Bank Polska to specjalistyczny bank korporacyjny, który skupia się na podmiotach o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł z wybranych sektorów jak: komunikacja i technologie, handel detaliczny, energetyka (w szczególności odnawialne źródła energii), przemysł wytwórczy (w szczególności motoryzacja i opakowania), usługi, a także sektor publiczny. 

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą w 2013 roku strategię specjalizacji sektorowej. W związku z tym naszym celem nie jest budowanie dużego udziału w rynku, ale znacząca obecność w branżach, które są dla nas kluczowe. Dlatego skupiamy się na długoterminowych relacjach z największymi firmami, liderami na rynkach, na których działamy. Inwestujemy również w innowacyjne, proekologiczne rozwiązania, które mogą służyć rozwojowi społecznemu – mówi Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska S.A.

Bank konsekwentnie utrzymywał wysoką dyscyplinę kosztów, m.in. dostosowując zatrudnienie do modelu biznesowego. Istotnym elementem, który w 2018 roku znacząco wpłynął na poziom zysku netto był niski poziom ryzyka kredytowego wyrażający się poprzez pozytywny wpływ odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.

DNB Bank Polska zgodnie z obraną strategią ma w planach dalszy wzrost biznesu korporacyjnego przy poprawie wskaźników efektywności i zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. Celem banku jest udzielanie ponad miliarda zł nowego finansowania średniorocznie, konkurowanie z dużymi bankami w obszarze finansowania znaczących transakcji, a także tworzenie z nimi partnerstw i podział ryzyka – np. w ramach, tzw. club deal czy finansowań w ramach konsorcjów kredytowych. Do dużych finansowań bank podchodzi wspólnie z norweskim właścicielem.

Oprócz bieżącej obsługi przedsiębiorstw, DNB Bank Polska oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie działalności firm, w szczególności finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane. Bank jest także organizatorem i uczestnikiem konsorcjów kredytowych. Zapewnia kompleksową ofertę z zakresu finansowania handlu, jak również faktoringu i instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych, a także ryzykiem zmian cen surowców. Jako część skandynawskiej grupy finansowej proponuje wspólną platformę obsługi norweskich klientów korporacyjnych w obszarze Europy Centralnej i Wschodniej.

W 2018 roku DNB Bank Polska umacniał swoje kompetencje produktowe. Dotychczasowe doświadczenia sprawiają, że DNB Bank Polska jest liczącym się graczem w finansowaniu sektora energetycznego – przede wszystkim wykorzystującego i inwestującego w odnawialne źródła energii. Bank zamierza umacniać swoją pozycję w tym zakresie, finansując inwestycje w „zielone” projekty. Jednym z kluczowych projektów, w których uczestniczy DNB Bank Polska jest “Farma Wiatrowa Potęgowo”. Z kolei współpraca z sektorem publicznym, to m.in. wsparcie samorządów w emisji zielonych obligacji. Wkrótce zgodnie z zapowiedziami klientom korporacyjnym zostanie zaproponowany nowy system bankowości internetowej.

 
Print

Aktualności

07
LIS
Informacja dotycząca Klientów Detalicznych
więcej

Centrum Prasowe

07
PAŹ
Farmy wiatrowe napędzane zdrowym rozsądkiem....
więcej