Bankowość internetowa

Klienci Korporacyjni Klienci Detaliczni

Klienci Korporacyjni

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

System bankowości internetowej wykorzystuje najwyższe standardy ochrony transmisji danych przez Internet. Poufność przesyłanych informacji zapewnia Państwu zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL z kluczem 256 bitowym. Połączenie jest szyfrowane w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Zastosowany protokół szyfrowania gwarantuje Państwu prywatność i niezawodność, a 256-bitowe szyfrowanie wymagane dla instytucji finansowych umożliwia specjalny cyfrowy certyfikat Thawte.

Jednak niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń prosimy Państwa o przestrzeganie poniższych zasad:

 Zasady zwiększające poziom bezpieczeństwa poufności danych Klienta:

 • Nie należy podawać osobom niepowołanym żadnych danych potrzebnych podczas logowania do usług banku (haseł, loginów, kodów wysyłanych SMSem, itp.) w innym miejscu, aniżeli strona służąca do bezpośredniego logowania do bankowości elektronicznej.
 • Nie należy zapisywać identyfikatorów ani haseł. Jeżeli zaistnieje jakakolwiek potrzeba zapisania identyfikatora klienta oraz hasła, należy upewnić się, że nikt niepowołany nie będzie miał do tego dostępu.
 • Stronę internetową banku należy wybierać samodzielnie. Nie zaleca się korzystania z pomocy sugestii wyszukiwarek internetowych.
 • Należy sprawdzać, czy połączenie ze stroną banku odbywa się za pomocą łącza szyfrowanego -https.
 • Nie należy otwierać żadnych linków do stron internetowych, które zostały załączone w korespondencji mailowej, w szczególności tych, kierujących do bankowości internetowej.
 • Po zalogowaniu do bankowości internetowej, nie należy odchodzić od komputera i zostawiać stanowiska bez nadzoru.
 • Przy każdorazowym zakończeniu korzystania z bankowości internetowej, należy upewnić się, iż nastąpiło prawidłowe wylogowanie.
 • Nie zaleca się korzystania z serwisów pośredniczących lub realizujących płatności, które wymagają podania Identyfikatora, hasła lub numeru widocznego na tokenie.
 • W przypadku posiadania tokena sprzętowego, nie należy podawać numeru seryjnego, numeru PIN oraz kodów generowanych osobom nieuprawnionym. Bank nigdy nie wyśle wiadomości z prośbą o podanie takich szczegółów.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub autentyczności danych lub stron, można kontaktować się z infolinią banku.

 Zasady zwiększające poziom bezpieczeństwa plików pobieranych przez Klienta z Internetu:

 • Pobierać należy tylko takie oprogramowanie, które pochodzi ze źródeł legalnych. Najbezpieczniejszymi źródłami plików są portale dedykowane przez producentów oprogramowania. W przypadku wyboru innego źródła, należy zweryfikować autentyczność nadawcy oraz samego pliku.
 • Nie należy pobierać plików ze stron lub portali, które nie dają gwarancji autentyczności plików. Programy, które pochodzą z niepewnych źródeł, mogą być spreparowane przez hakerów i zawierać wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie.
 • Należy przeskanować antywirusowo pobrany plik przed jego uruchomieniem. Pomimo teoretycznie braku podejrzeń dotyczących zawartości pliku, należy upewnić się, iż jest on bezpieczny.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności strony lub pliku, należy zmienić źródło pobierania pliku.

 Zasady zwiększające poziom pewności korzystania z właściwej strony internetowej banku:

 • Nie należy otwierać linków otrzymanych w formie mailowej zawierających adresy stron internetowych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż jest to jedna z form oszustwa (ang. Phishing) w celu wyłudzenia danych. Bank nigdy nie wysyła takich wiadomości.
 • Przy każdorazowym logowaniu do bankowości internetowej banku, należy weryfikować adres strony – czy na pewno należy on do usługodawcy. W Internecie istnieje wiele stron i domen, które różnią się jedną literą od prawdziwej, powoduje to możliwość przekierowania na strony niebezpieczne, które mogą do złudzenia przypominać strony oryginalne.
 • Nie należy korzystać z pomocy wyszukiwarek internetowych podczas wybierania strony internetowej służącej do logowania do bankowości internetowej. Sugestie wyszukiwarek mogą zawierać linki do stron, które służą do kradzieży danych.
 • Zawsze należy sprawdzać, czy połączenie z witryną banku jest szyfrowane za pomocą protokołu https oraz czy widoczny jest symbol kłódki przy pasku adresu. Brak symbolu kłódki oraz protokołu https oznacza brak zabezpieczenia SSL a w rezultacie niezabezpieczone połączenie ze stroną internetową.
 • Nie należy podawać danych służących do logowania do bankowości internetowej poza zabezpieczoną stroną banku. Bank nigdy nie poprosi o podanie nazwy użytkownika ani hasła poza stroną służącą do logowania przez Klientów.
 • Należy zwracać uwagę, czy na stronie internetowej nie znajdują się słowa lub znaki, które mogłyby świadczyć, iż tekst napisany został za pomocą tłumacza internetowego lub gdy w tekście brak jest znaków charakterystycznych dla języka polskiego (np. liter: ś, ć, ź).
 • Jeżeli podczas logowania pojawią się nietypowe komunikaty lub pytania dodatkowe o szczegółowe dane osobowe, należy jak najszybciej zgłosić to do banku.
 • Należy weryfikować datę ostatniego logowania do bankowości elektronicznej. Należy mieć pewność, iż jest się ostatnią osobą, która dokonywała logowania do konta.

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajduje się w Podręczniku użytkownika dostępnym tutaj >>

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem KNF na temat bezpieczeństwa finansowego w bankowości internetowej dostępnym tutaj >>

AUTORYZACJA

W trosce o najwyższe bezpieczeństwo wykonywanych w systemie bankowości internetowej transakcji oddaliśmy do Państwa dyspozycji innowacyjne narzędzie kryptograficzne wykorzystujące klucz RSA 2048 bit.

Nośnik kryptograficzny USB jest niewielkim urządzeniem przeznaczonym do autoryzacji wykonywanych w systemie zleceń. Klucze zapisywane są przy wykorzystaniu bezpiecznych algorytmów kryptograficznych - rozmiar klucza RSA 2048bit. Dostęp do klucza jest dodatkowo zabezpieczony kodem PIN definiowanym przez użytkownika.

Metoda zatwierdzania dyspozycji w systemie bankowości internetowej wymaga autoryzacji przy pomocy klucza elektronicznego. Klucz ten w procesie generowania jest zapisywany na nośniku kryptograficznym USB. Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotnym jest miejsce i sposób przechowywania tego klucza. W momencie autoryzacji dyspozycji, czyli złożenia podpisu elektronicznego, wskazujemy klucz (zapisany na nośniku USB) i podajemy przypisany do niego PIN.

UWAGA! Aby móc korzystać z nośnika kryptograficznego USB konieczna jest uprzednia instalacja sterowników oraz komponentu do podpisu. Sterowniki dostępne są na stronie logowania do systemu bankowości internetowej.

Komponent do podpisu instalowany jest po pierwszym zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej. Zostaną Państwo poinformowani o możliwości zainstalowania komponentu. Instalator szybko i sprawnie przeprowadzi Państwa przez kolejne kroki niezbędne do zainstalowania komponentu oraz oprogramowania do obsługi kluczy zapisanych na nośniku kryptograficznym USB.

Instalacja sterowników do nośnika kryptograficznego USB oraz komponentu wymaga posiadania uprawnień administratora do komputera, na którym mają one być zainstalowane.

Treść instrukcji instalacji nośnika kryptograficznego USB zawarta jest w Podręczniku Użytkownika systemu bankowości internetowej.

Program Adobe Reader dostępny pod adresem http://www.adobe.pl

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.


Zapraszamy do korzystania z systemu. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 pod numerem telefonu (22) 524 18 88 lub mailowo:

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik powinien przestrzegać zaleceń, o których mowa na stronie internetowej oraz wszelkich innych zaleceń i porad ostrzegawczych otrzymanych od banku lub zamieszczonych na stronie banku.

Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić bank w przypadku:

 • utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia danych służących do identyfikacji i autoryzacji za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, jak również nieuprawnionego dostępu do bankowości internetowej,
 • jakiegokolwiek incydentu technicznego lub innej awarii związanej z korzystaniem z bankowości internetowej, która może zagrozić bezpieczeństwu.

Użytkownik systemu bankowości internetowej powinien kontrolować rejestrowaną przez system datę ostatniego logowania i sprawdzać, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia, że nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, Użytkownik bankowości internetowej powinien zablokować dostęp i powiadomić bank.

W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do autoryzacji Użytkownik bankowości internetowej powinien natychmiast te dane zmienić lub dokonać blokady dostępu do systemu bankowości internetowej.

Użytkownik systemu bankowości internetowej powinien sprawdzać prawidłowość wykonania dyspozycji. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik powinien upewnić się, że wprowadzone dane (rachunek odbiorcy, kwota) są zgodne z zamierzonymi danymi. W przypadku podejrzenia, że nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, Użytkownik bankowości internetowej powinien zablokować dostęp i powiadomić bank. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć reklamację w banku za pośrednictwem bankowości internetowej lub w placówce banku.

Bank ma prawo zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej w przypadku:

 • stwierdzenia korzystania z systemu w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem obowiązującym posiadacza,
 • zajęcia rachunku przez organy do tego uprawnione,
 • uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem narzędzia autoryzacji,
 • podejrzenia nieuprawnionego użycia narzędzia autoryzacji lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji.

Kontakt z Bankiem >>

Bank informuje Klienta o blokadzie dostępu lub blokadzie narzędzia autoryzacji telefonicznie lub poprzez wysłanie e-maila – jeśli jest to możliwe przed jej dokonaniem lub niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu dostępu byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

Bank dokonuje odblokowania dostępu do systemu bankowości internetowej i/lub narzędzia autoryzacji, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.

Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, bez naruszenia praw Klienta i Użytkownika, bank ma prawo żądać od niego aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych.
 

Klienci Detaliczni

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

Rozwój technologii informacyjnej pociąga za sobą wzrost liczby różnorodnych zagrożeń, które wymierzone są również przeciwko bezpieczeństwu danych przetwarzanych w systemach bankowości internetowej. Jednocześnie coraz więcej pieniędzy jest inwestowanych w różne systemy zabezpieczeń. Przestępcy udoskonalają metody swojego działania, często polegając jednak na człowieku jako najsłabszym ogniwie w łańcuchu bezpieczeństwa.

Dane, które zostały wyłudzone przez przestępców, mogą zostać użyte w bardzo wielu sytuacjach, których skutki mogą być bardzo dotkliwe dla ofiary.

Jak może dojść do kradzieży danych? Oto przykładowa sytuacja:

Tego dnia Kamil wrócił do domu po długim pobycie w pracy. Czuł się bardzo zmęczony, gdyż akurat w tym czasie nawarstwiło się wiele problemów natury zawodowej. Jedynym jego marzeniem w tamtej chwili był odpoczynek.
Jednak w pewnym momencie relaks został zakłócony przez dzwonek telefonu. Głos w słuchawce przedstawił się jako pracownik banku, w którym Kamil ma konto rozliczeniowe, i poinformował, iż wykryto nowy rodzaj zagrożenia po stronie klienta, który potrafi wykonać samodzielnie operacje za pomocą przechwycenia kontroli nad telefonem użytkownika.
Osoba w słuchawce poprosiła o pomoc w weryfikacji zagrożenia i upewnienie się czy pieniądze Kamila są w pełni bezpieczne. W celu wykonania autoryzacji potrzebowała autoryzacji Kamila jako klienta banku. Zapytano zatem Kamila o: imię, nazwisko, numer klienta oraz hasło. Kamil podał wszystkie dane, o które prosił go głos w słuchawce.
Następnie poproszono Kamila o podanie kodu, który zostanie wysłany SMSem na jego numer telefonu, by zweryfikować autentyczność numeru i brak zagrożeń na telefonie Kamila. Po pomyślnym zatwierdzeniu numeru Kamil uzyskał odpowiedź, iż jest bezpieczny oraz że zaimplementowano nowy system komunikacji między telefonem i systemem bankowości elektronicznej. Następnie Kamil otrzymał krótką informację, co powinien zrobić podczas następnego logowania do swojej bankowości internetowej. Na koniec rozmowy głos w słuchawce poinformował, iż przekaże Kamilowi specjalny biuletyn dotyczący bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.
W wyniku tego działania Kamil stracił wszystkie swoje oszczędności, gdyż wykorzystano jego dane do logowania i przelano pieniądze na konto, z którego nastąpiło ich przekierowanie dalej.

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!
DNB Bank pod żadnym pozorem nie poprosi o podanie żadnych danych potrzebnych do logowania do systemu bankowości internetowej (loginów, haseł, kodów jednorazowych z kart zdrapek ani przesyłanych SMSem, itp.) telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną czy w jakikolwiek inny sposób. Dane te potrzebne są w serwisie internetowym bankowości elektronicznej.

WNIOSKI
Kamil postąpił bardzo lekkomyślnie, dzieląc się swoimi poufnymi danymi. Jego zachowanie może wydawać się bardzo naiwne, jednak pokazuje podstawowe błędy popełniane przez klientów. Dodatkowo działanie przestępców może być dużo bardziej zróżnicowane. Nierzadko wykorzystują oni bardzo wyrafinowane metody wyłudzania danych poufnych. Mogą poprosić o dane telefonicznie, podszywając się pod pracowników banku. Mogą to też być wiadomości e-mail przesyłane do klientów.

Bezpieczeństwo sprzętu komputerowego Klienta.
Podstawową kwestią, o której winni pamiętać wszyscy użytkownicy sprzętu z dostępem do Internetu, jest posiadanie oprogramowania antywirusowego oraz bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego oraz wszystkich zainstalowanych programów. Jest to jedna z podstawowych kwestii bezpiecznego korzystania z komputera, smartfona czy innego sprzętu wyposażonego w system operacyjny.
W każdym produkcie istnieją pewne luki bezpieczeństwa, które powodują, iż żaden z nich nie jest doskonały. Najczęściej producenci, po wykryciu braków lub niedomagań swoich produktów, tworzą aktualizacje. Bywa, iż są one krytyczne dla bezpieczeństwa użytkownika.
Konsekwencji braku oprogramowania antywirusowego oraz bieżącej aktualizacji może być wiele, często bardzo niebezpiecznych dla użytkownika.

Jakie mogą być konsekwencje niezaktualizowanego oprogramowania?Oto przykładowa sytuacja:
 

Tego poranka Adam, jak co dzień, włączył swój komputer, by sprawdzić pocztę oraz przeczytać aktualności na swoich ulubionych stronach internetowych. Jego system operacyjny uruchamiał się dłużej niż zwykle. Po włączeniu się komputera pojawił się komunikat o potrzebie aktualizacji systemu operacyjnego. Adam, jak co dzień od kilku tygodni, odruchowo wybrał opcję: „przypomnij później”.
Po półgodzinie pojawił się komunikat wskazujący błąd działania jednej z krytycznych aplikacji systemu. Komputer zaczął działać o wiele wolniej, a w pewnym momencie poprosił o restart. Adam zdenerwował się, ale wykonał restart…
Po tym fakcie komputer przez dłuższy czas nie chciał się włączyć. Gdy po wielu próbach udało się uruchomić komputer, okazało się, iż brakuje wielu ważnych dokumentów Adama, a do niektórych folderów nie ma dostępu.
Adam oddał komputer do serwisu, w którym postawiono diagnozę. Otóż kilka tygodni wcześniej wykryto „luki” w systemie operacyjnym, którego używał Adam. Producent wydał aktualizację, która zapobiegała zdalnemu dostępowi do komputera. Przez brak instalacji poprawki systemu haker dostał się zdalnie do komputera i uzyskał do niego pełny dostęp. W wyniku tego wprowadził w komputerze zmiany nie do odwrócenia, a plików usuniętych nie było możliwości odzyskać. Jedynym wyjściem było sformatowanie dysku lub – dla całkowitej pewności – wymiana na nowy.

NALEŻY O TYM PAMIĘTAĆ!
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sprzętu należy instalować aktualizacje, które zaleca producent oprogramowania, gdyż mogą być one krytyczne dla bezpieczeństwa użytkownika!

WNIOSKI
Adam postąpił bardzo nieodpowiedzialnie, ignorując zalecenia dotyczące aktualizacji systemu. W wyniku działania hakera stracił pliki, które były dla niego ważne.
Adam powinien też używać odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz firewall, które ograniczałoby możliwość działania hakera.
Należy pamiętać, iż w celu poprawy bezpieczeństwa nie należy ignorować zagrożeń oraz przestrzegać kilku poniższych zasad, by zmniejszyć ryzyko ataku ze strony osób trzecich.

ZASADY
Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz antyspamowego. Jest to podstawa bezpiecznego korzystania z komputera lub innego przenośnego elektronicznego urządzenia, np. smartfon. Brak takiego oprogramowania powoduje otwartą drogę dla wszelkiego rodzaju infekcji pochodzących z zewnątrz.
Należy aktualizować wszelkie oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Każdy program lub system posiada pewne niedoskonałości, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców. Producenci po wykryciu braków tworzą aktualizacje. Dlatego tak istotne dla bezpieczeństwa pozostaje dbanie o aktualną wersję programów.
Należy korzystać z zapór sieciowych (ang. firewall). Oprogramowanie tego typu ma na celu dbać o to, by żaden „intruz” nie uzyskał dostępu do sieci czy komputera. Ochrona odbywa się podczas ruchu, który następuje z zewnątrz np. z Internetu.
Należy sprawdzać bezpieczeństwo komputera za pomocą cyklicznych skanów antywirusowych, szczególnie przed wejściem na stronę internetową banku. Sam fakt posiadania zainstalowanych programów antywirusowych na komputerze nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Dlatego też zaleca się cykliczne skanowanie całego systemu, gdyż pewne zagrożenia mogły zostać przeoczone przez różne systemy zabezpieczające.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Transmisja danych
System bankowości internetowej wykorzystuje najwyższe standardy ochrony transmisji danych przez Internet. Poufność przesyłanych informacji zapewnia zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL z kluczem 256 bitowym. Połączenie jest szyfrowane w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Zastosowany protokół szyfrowania gwarantuje prywatność i niezawodność, a 256-bitowe szyfrowanie wymagane dla instytucji finansowych umożliwia specjalny cyfrowy certyfikat Thawte.

Uwierzytelnienie użytkownika
Uwierzytelnienie użytkownika systemu następuje na podstawie poprawnie wprowadzonego identyfikatora oraz hasła do systemu. Jako dodatkowe zabezpieczenie wykorzystany został mechanizm maskowania hasła polegający na tym, że każdorazowo system prosi o wprowadzenie jedynie losowo wybranych znaków wchodzących w skład hasła.

Autoryzacja zleceń
Do autoryzacji zleceń składanych za pośrednictwem bankowości internetowej wykorzystywane są jednorazowe kody autoryzacyjne w formie wiadomości SMS przesyłanej na zdefiniowany numer telefonu komórkowego.

UWAGA!
Ważność jednorazowego kodu autoryzacyjnego wygasa po 2 minutach od dostarczenia.

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE
W przypadku, gdy zaistniało podejrzenie, że osoba trzecia weszła w posiadanie danych umożliwiających skorzystanie z Twojego konta, możesz zablokować dostęp do serwisu internetowego, dzwoniąc pod numer 801 301 103 lub (22) 531 39 39.

Serwis internetowy jest również automatycznie blokowany po trzech błędnych próbach podania hasła dostępu. Odblokowania tych kanałów dostępu możesz dokonać za pośrednictwem konsultanta, dzwoniąc na Infolinię 801 301 103 lub (22) 531 39 39.

Nasi konsultanci odpowiadają na pytania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Zwiększamy zabezpieczenia bankowości internetowej. Po 27 maja 2017 r. połączenie z bankowością internetową będzie możliwe wyłącznie w oparciu o najwyższy protokół połączenia szyfrowanego TLS 1.2. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje TLS 1.2. zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami poniżej.

Sprawdź jak zaktualizować przeglądarkę internetową i włączyć TLS 1.2 >>
Zobacz jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego >>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik powinien przestrzegać zalecenia, o których mowa na stronie internetowej oraz wszelkich innych zaleceń i porad ostrzegawczych otrzymanych od banku lub zamieszczonych na stronie banku.

Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić bank w przypadku:

 • utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia danych służących do identyfikacji i autoryzacji za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, jak również nieuprawnionego dostępu do bankowości internetowej,
 • jakiegokolwiek incydentu technicznego lub innej awarii związanej z korzystaniem z bankowości internetowej, która może zagrozić bezpieczeństwu.

Użytkownik systemu bankowości internetowej powinien kontrolować rejestrowaną przez system datę ostatniego logowania i sprawdzać, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia, że nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, Użytkownik bankowości internetowej powinien zablokować dostęp i powiadomić bank.

W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do autoryzacji Użytkownik bankowości internetowej powinien natychmiast te dane zmienić lub dokonać blokady dostępu do systemu bankowości internetowej.

Użytkownik systemu bankowości internetowej powinien sprawdzać prawidłowość wykonania dyspozycji. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik powinien upewnić się, że wprowadzone dane (rachunek odbiorcy, kwota) są zgodne z zamierzonymi danymi. W przypadku podejrzenia, że nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, Użytkownik bankowości internetowej powinien zablokować dostęp i powiadomić bank. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć reklamację w banku za pośrednictwem bankowości internetowej lub w placówce banku.

Bank ma prawo zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej w przypadku:

 • stwierdzenia korzystania z systemu w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem obowiązującym posiadacza,
 • zajęcia rachunku przez organy do tego uprawnione,
 • uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem narzędzia autoryzacji,
 • podejrzenia nieuprawnionego użycia narzędzia autoryzacji lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji.

Kontakt z Bankiem >>

Bank informuje Klienta o blokadzie dostępu lub blokadzie narzędzia autoryzacji telefonicznie lub poprzez wysłanie e-maila – jeśli jest to możliwe przed jej dokonaniem lub niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu dostępu byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

Bank dokonuje odblokowania dostępu do systemu bankowości internetowej i/lub narzędzia autoryzacji, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.

Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, bez naruszenia praw Klienta i Użytkownika, bank ma prawo żądać od niego aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych.

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej