Nota prawna

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania  z Serwisu Internetowego DNB Banku Polska S.A. ( dalej „ Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego DNB Banku Polska S.A. ( dalej Serwis” ).
 

Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać .
 
Treści opublikowane na stronach Serwisu  nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 
Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie, w tym dokumentów, prezentacji, nazw i znaków towarowych przysługują Bankowi oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z póżn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 
Bank dokłada starań, aby treści w Serwisie były aktualne i rzetelne poprzez ich okresową aktualizację, jednak Bank może nie mieć pełnego wpływu na aktualność oraz kompletność niektórych informacji publikowanych w Serwisie..
 
Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania treści ( całości lub fragmentów) zawartych w Serwisie pod warunkiem nienaruszania praw Banku lub praw wykorzystywanych przez Bank za zgodą osób uprawnionych. Bez uprzedniej  pisemnej zgody Banku żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach innych niż dozwolony prawem użytek własny użytkownika Serwisu.
 
Bank zastrzega sobie prawo do określania zawartości treści umieszczonych w Serwisie, w tym dokonywania ich zmian lub usuwania a także wycofania Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 
Bank nie ma wpływu na  zawartość i aktualność innych stron WWW nienależących do Banku do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.

Print