Komentarze ekspertów

Decyzje potrzebne od zaraz

02-07-2018 Piotr Biernacki, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego i Projektowego

W kontekście burzliwej dyskusji o kierunkach polskiej polityki energetycznej coraz częściej wymieniany jest offshore. Czy warto lekceważyć te głosy? Chyba nie, zwłaszcza w kontekście ostatnich decyzji na poziomie europejskim, które jasno wskazują że w długim okresie energia elektryczna powinna pochodzić przede wszystkim ze źródeł o niskiej emisji zanieczyszczeń.
Szacuje się, że do roku 2030 morskie farmy wiatrowe mogą zapewnić pomiędzy 4 a 6 GW mocy  w krajowym systemie energetycznym (13 proc. miksu energetycznego1) przyczyniając się do  redukcji C02 jako stabilne źródło zielonej energii oraz realna alternatywa dla węgla oraz atomu2. Jednak tegoroczne Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zakończyło się wnioskiem, że Polska może nie wykorzystać szansy na rozwój energetyki morskiej, jeżeli w tym roku nie zapadną odpowiednie decyzje i nie zostaną podjęte konkretne działania umożliwiające powstanie instalacji na Bałtyku.


Trend europejski

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to coraz ważniejszy element polskiego miksu energetycznego, mimo że, jak tłumaczył Minister Tchórzewski, trudno sobie wyobrazić podjęcie decyzji o energetyce wiatrowej na morzu bez rozstrzygnięcia wcześniej kwestii energetyki jądrowej. Ważnym punktem zwrotnym są ostanie decyzje na poziomie europejskim – uznano, że ogólnoeuropejski wiążący cel dla udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na 2030 r. wyniesie 32 proc. Zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, jest to cel ambitny, ale pojawiają się też głosy, że Polska nie powinna obawiać się tak postawionej poprzeczki. Rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce będą sprzyjać taniejące technologie turbin wiatrowych, rosnące ceny emisji CO2 oraz wysokie koszty rozwoju energetyki jądrowej.

Nowe miejsca pracy

Uczestnicy tegorocznego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej podkreślają, że Polska może stać się liderem dostaw komponentów i statków do budowy oraz obsługi inwestycji energetycznych na Morzu Bałtyckim. Przekonani są też o tym, że polskie porty mogą stanowić centra budowalne i serwisowo-obsługowe morskich farm wiatrowych na południowym Bałtyku. Szacują oni, że w polskim przemyśle energetyki morskiej może powstać blisko 80 tysięcy miejsc pracy, a inwestycje energetyczne na Morzu Bałtyckim powinny odegrać kluczową rolę w procesie modernizacji polskiej energetyki i reindustrializacji polskiej gospodarki w latach 2020 – 2030. Ponadto, zdaniem ekspertów, gazociąg morski Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminala LNG zapewnią wieloletnie bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w ilości pozwalającej na rozwój energetyki gazowej, która zapewni elastyczność systemu niezbędną dla większego w nim udziału stabilnych źródeł OZE. Również transgraniczne morskie sieci przesyłowe energii elektrycznej mogą odegrać zasadniczą rolę w integracji bałtyckiego rynku energii, zapewnieniu dostaw energii w okresie możliwych niedoborów mocy, a także zwiększyć możliwości odbioru i bilansowania energii z morskich farm wiatrowych.

Wpływ na inne sektory

W swoim raporcie z 2016 r McKinsey szacuje, że będące w fazie przygotowawczej dwa projekty budowy farm wiatrowych na morzu przez Polenergię dadzą 1,2GW mocy zainstalowanej. Średni koszt budowy 1MW mocy takich farm wycenia się na ok. 4 mln euro, czyli trzy razy więcej niż wybudowanie farmy na lądzie . Co istotne jednak, wyższe koszty budowy w przypadku farm morskich rekompensowane są częściowo przez dużo lepsze warunki środowiskowe – tzw. load factor (efektywność morskich farm wiatrowych) jest ok. 50% wyższy w porównaniu z farmami na lądzie. Nie bez znaczenia także jest wpływ inwestycji w morskiej energetyce wiatrowej na inne sektory gospodarki. Skalę tego wpływu McKinsey ocenia na kwotę ok. 60 mld zł w horyzoncie 10 – 12 lat. Ważne przy tym jest to, że znaczna część wydatków związanych z przedmiotowymi inwestycjami zasili budżety firm lokalnych w północnej i północno-zachodniej Polsce, co z pewnością przyczyni się do pobudzenia rozwoju gospodarczego tej części kraju. Wpływy z tytułu podatków w wymienionym okresie McKinsey szacuje się na ok. 15 mld zł .

________________________________________________________________________________
 

  1.  Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  2. Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej, 28.02–1.03.2018
     
Print