Komentarze ekspertów

Dlaczego banki chcą finansować samorządy?

26-06-2018 Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są jednym z najbezpieczniejszych podmiotów pod względem wiarygodności kredytowej spośród wszystkich podmiotów działających w naszej gospodarce. Samorządy posiadają wyższą np. od przedsiębiorstw umiejętność wygospodarowania wolnych środków na spłatę pożyczonego kapitału. Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą zbankrutować. Owszem, nie można całkowicie wykluczyć, że JST krótkoterminowo wstrzyma wywiązywanie się ze swoich zobowiązań finansowych, ale ostatecznie zobowiązanie zostanie ono spłacone.

Według danych publikowanych przez  Komisję Nadzoru Finansowego, udział należności bankowych ze stwierdzoną utratą wartości w sektorze samorządowym (dane za 2016 r.) oscyluje na poziomie ok. 0,55% i jest on istotnie  niższy niż w przypadku przedsiębiorstw (9,21%) czy gospodarstw domowych (6,03%). Nie znam sytuacji, kiedy  jakiś samorząd nie spłaciłby swojego długu, a jego  opóźnienia w spłacie przekroczyłoby  30 dni.

W ostatnich latach wzmocniono bezpieczeństwo finansowe JST. Od 2014 roku, zaciąganie zobowiązań dłużnych przez JST zostało ograniczone przez regulacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. przez wprowadzenie wymogu równowagi w ramach części operacyjnej budżetu oraz wprowadzenie nakazu uchwalenia budżetu z tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. Wzmocniono bezpieczeństwo także poprzez kontrolę legalności, racjonalności i gospodarności JST przez organy nadzorujące.

Rynek finansowania inwestycji w Polsce jest bardzo aktywny, a apetyt banków na współpracę z samorządami w realizacji projektów nieustannie rośnie.  DNB Bank  koncentruje się na finansowaniu JST i ich spółek komunalnych przy wykorzystaniu poręczenia umowy wsparcia lub cesji z umowy powierzenia. W takiej sytuacji ryzyko inwestycji bierze na siebie samorząd, dzięki czemu nawet nowo utworzone spółki SPV mogą uzyskać finansowanie. Główne inwestycje finansowane w takiej formule to mi.in.: szkoły, domy komunalne, drogi, infrastruktura wodociągowa, transport miejski, deficyt budżetowy JST. Nasza polityka kredytowa jest selektywna –  inwestycje powinny przede wszystkim posiadać sens ekonomiczny lub społeczny dla samorządu, a sam samorząd musi być w stanie terminowo obsługiwać swój dług.  Od 2015 roku bank w swojej ofercie posiada finansowanie inwestycji przy wykorzystaniu obligacji przychodowych, które w naszej ocenie są  najbezpieczniejszą formą finansowania.
 

Print