Wsparcie BGK

Informujemy, że 01.01.2020 roku  weszła w życie nowelizacja  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 

Zasady udzielania i wysokość wsparcia:

 • Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między Kredytobiorcą a Bankiem.
 • Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2000 zł miesięcznie.
 • Zwrot wsparcia przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Zasady udzielania i wysokość pożyczki :

 • Kredytobiorcy może zostać udzielona Pożyczka w przypadku, gdy Kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu Kredytu Mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości.
 • Wysokość Pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu Kredytu Mieszkaniowego nie może przekraczać kwoty 72 000 PLN.
 • Zwrot pożyczki  przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Zasady udzielenia promesy :

 • Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o udzielenie promesy.
 • Promesa jest udzielana przez bank w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu Kredytu Mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

Wsparcie lub Pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli: Kredytobiorca posiada w Banku Kredyt Mieszkaniowy oraz:

 • W dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Wsparcia lub  Pożyczki, co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 • Kredytobiorca ponosi wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej Kredytu Mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% w stosunku do miesięcznego Dochodu Gospodarstwa Domowego (wartość wskaźnika RdD przekracza 50%), lub
 • Miesięczny Dochód Gospodarstwa Domowego Kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  o Pomocy Społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy  ( aktualnie dwukrotności kwoty 701 PLN),
 • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy . o Pomocy Społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków Gospodarstwa Domowego Kredytobiorcy ( aktualnie dwukrotności kwoty 528 PLN).

Składanie wniosków
Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia/pożyczki/promesy Kredytobiorcy mogą złożyć w banku (osobiście w Biurze Obsługi Klienta  lub listownie) na wzorze zamieszczonym poniżej.

Podstawa prawna
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. Z 2015 poz. 1925) zmieniona Ustawą z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1358 z dnia 22 lipca 2019 r.).


Więcej informacji na stronie BGK: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

Wniosek o udzielenie wsparcia >> 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej