Wsparcie BGK

Informujemy, że 01.01.2020 roku  weszła w życie nowelizacja  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 

Zasady udzielania i wysokość wsparcia:

 • Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między Kredytobiorcą a Bankiem.
 • Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2000 zł miesięcznie.
 • Zwrot wsparcia przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Zasady udzielania i wysokość pożyczki :

 • Kredytobiorcy może zostać udzielona Pożyczka w przypadku, gdy Kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu Kredytu Mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości.
 • Wysokość Pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu Kredytu Mieszkaniowego nie może przekraczać kwoty 72 000 PLN.
 • Zwrot pożyczki  przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Zasady udzielenia promesy :

 • Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o udzielenie promesy.
 • Promesa jest udzielana przez bank w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu Kredytu Mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

Wsparcie lub Pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli: Kredytobiorca posiada w Banku Kredyt Mieszkaniowy oraz:

 • W dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Wsparcia lub  Pożyczki, co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 • Kredytobiorca ponosi wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej Kredytu Mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% w stosunku do miesięcznego Dochodu Gospodarstwa Domowego (wartość wskaźnika RdD przekracza 50%), lub
 • Miesięczny Dochód Gospodarstwa Domowego Kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  o Pomocy Społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy  ( aktualnie dwukrotności kwoty 701 PLN),
 • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy . o Pomocy Społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków Gospodarstwa Domowego Kredytobiorcy ( aktualnie dwukrotności kwoty 528 PLN).

Składanie wniosków
Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia/pożyczki/promesy Kredytobiorcy mogą złożyć w banku (osobiście w Biurze Obsługi Klienta  lub listownie) na wzorze zamieszczonym poniżej.

Podstawa prawna
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. Z 2015 poz. 1925) zmieniona Ustawą z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1358 z dnia 22 lipca 2019 r.).


Więcej informacji na stronie BGK: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

Wniosek o udzielenie wsparcia >> 

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej