Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Klientów DNB Bank Polska S.A.

Naszym celem jest umacnianie zaufania do Banku poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych Bankowi informacji.
Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury.

Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta.

W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w Banku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), DNB Bank Polska S.A. (ADO) informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C,
 2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z ADO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy finansowo - ubezpieczeniowi, organy nadzoru, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, podmioty świadczące usługi administracyjne, prawne i informatyczne, podmioty z Grupy kapitałowej DNB ASA, operatorzy pocztowi, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich i podmioty z nim powiązane.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe:

 • Pisemnie za potwierdzeniem notarialnym podpisu wnioskodawcy na adres korespondencyjny banku

Departament Zarządzania Bankowością Detaliczną
Biuro Obsługi Klienta
DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa

 • poprzez bankowość internetową

Do dyspozycji pozostaje również placówka banku w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, czynna pon. – pt. w godzinach 9.00 - 17.00.
 

Wniosek o zmianę danych>>

Poniżej przekazujemy dokument realizujący obowiązek informacyjny banku jako administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

 1.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych >>
 2.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dotyczącym monitoringu wizyjnego >>
 3.  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dla pracowników dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych >>

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej