Formularze do pobrania

WAŻNE! Wnioski składane listownie Klienci przesyłają wyłącznie na poniższy adres korespondencyjny:

Biuro Obsługi Klienta
DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15C, IX piętro
02-676 Warszawa

Infolinia dla Klientów Indywidualnych: 

 • 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju;
 • +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.
Klienci indywidualni Małe i Średnie firmy Wspólnoty/Spółdzielnie mieszkaniowe

Klienci indywidualni

 1. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy produktu hipotecznego w ramach Tarczy 4.0 
 2. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego na okres 3 miesięcy z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące
 3. Dyspozycja przelewu środków po zamknięciu rachunków
 4. Wniosek o udostępnienie usługi elektronicznej
 5. Oświadczenie o zmianie danych osobowych 
 6. Wniosek o zmianę paramentrów/zamknięcie usługi elektronicznej

Produkty hipoteczne

 1. Formularz rezygnacji z objęcia ochroną ubezpieczeniową
 2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie Hestia
 4. Rezygnacja z ubezpieczenia nieruchomości Generali 
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 6.  Zaświadczenie o zatrudnieniu j.angielski 
 7.  Zaświadczenie o dochodach umowa o dzieło/zlecenie   
 8.  Dodatkowe postanowienia TU ERGO HESTIA 
 9.  Warunki ubezpieczenia na życie KHL-DNB 01/11 od 01.08.14
 10.  Warunki ubezpieczenia na życie KHL-DNB 02/11 od 01.08.14 
 11.  Warunki ubezpieczenia od utraty pracy od 01.08.14
 12.  Warunki ubezpieczenia nieruchomości
 13.  Warunki ubezpieczenie nieruchomości – odnowienia od 01 04 2016r.
 14.  Karta produktu Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców oraz Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców na Wypadek Utraty Pracy 
 15.  Karta produktu Ubezpieczenia na Życie TU ERGO HESTIA standard 
 16.  Karta produktu Ubezpieczenia na Życie TU ERGO HESTIA xsell 
 17.  Karta produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy TU ERGO HESTIA
 18.  Karta produktu Ubezpieczenie nieruchomości Generali TU S.A.
 19.  Dyspozycja Oferta Tymczasowa
 20.  Dyspozycja wcześniejszej spłaty
 21.  Informacja o Ryzyku Zmiennej Stopy Procentowej
 22.  Oświadczenie o statusie PEP (wersja angielska)
 23.  Oświadczenie o statusie PEP (wersja polska)
 24.  Wniosek o zmianę Produktu Hipotecznego
 25.  Wniosek o zmianę waluty spłaty Produktu Hipotecznego
  1. Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych (FATCA) przez klienta indywidualnego
  2. Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych (FATCA) przez klienta indywidualnego (język angielski)
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji rezydenta podatkowego w kraju innym niż Polska, klient indywidualny CRS
 26.  Wzór listu do Ramowej Umowy cesji praw z polisy 
 27.  Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych (FATCA) przez klienta indywidualnego
 28.  Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych (FATCA) przez klienta indywidualnego (język angielski)
 29.  Wzór oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji rezydenta podatkowego w kraju innym niż Polska, klient indywidualny CRS 


Karty płatnicze / Karty kredytowe / Ubezpieczenia

 1. Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty - Karty Kredytowe dla Klientów Indywidualnych
 2. Formularz zgłoszenia szkody Bezpieczna Karta i Dokumenty - Karty Kredytowe dla Klientów Indywidualnych
 3. Karta produktu - Pakiet "Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych
 4. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A. 
 5. Informacja KL Visa Gold
 6. Karta produktu - Pakiet "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na czas podróży"


Produkty strukturyzowane MetLife

Wnioski i dyspozycje Ubezpieczony lub Zgłaszający/Uposażony powinien przesyłać pocztą na adres siedziby głównej Ubezpieczyciela lub złożyć w jego Biurach Obsługi Klienta.

Dane do przesyłania oświadczeń i wniosków:
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
ul. Przemysłowa 26
00–450 Warszawa

 1. Wymagane dokumenty - Dane kontaktowe 
 2. Wniosek o wypłatę świadczenia po zakończeniu Okresu ochrony - formularz czysty do pobrania
 3. Wniosek o wypłatę świadczenia po zakończeniu Okresu ochrony - wypełniony wzór
 4. Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia grupowego - formularz czysty do pobrania
 5. Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia grupowego - wypełniony wzór
 6. Wniosek o wypłatę wartości wykupu - formularz czysty do pobrania
 7. Wniosek o wypłatę wartości wykupu - wypełniony wzór
 8. Wniosek o zmianę w ubezpieczeniu na życie i dożycie - formularz czysty do pobrania
 9. Wniosek o zmianę w ubezpieczeniu na życie i dożycie - wypełniony wzór
   

 

Produkty strukturyzowane Europa

Wnioski i dyspozycje Ubezpieczony lub Zgłaszający/Uposażony powinien przesyłać pocztą na adres siedziby głównej Ubezpieczyciela w celu przyśpieszenia realizacji dyspozycji. 

Dane do przesyłania oświadczeń i wniosków:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53 –413 Wrocław

 1. Wymagane dokumenty - Dane kontaktowe TU Europa
 2. Formularz dla zgłaszajacego roszczenie z tyt zgonu Ubezpieczonego - formularz czysty do pobrania
 3. Formularz dla zglaszajacego roszczenie z tyt zgonu Ubezpieczonego - wypełniony wzór
 4. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia - formularz czysty do pobrania
 5. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia - wypełniony wzór
 6. Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia - formularz czysty do pobrania
 7. Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia - wypełniony wzór     
   

Opinie i zaświadczenia

 1. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej rachunku bankowego
 2. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej produktu hipotecznego
 3. Wniosek o dane osobowe
 4. Wzór opinii o produkcie hipotecznym

 
Reklamacje

 1. Reklamacja - Formularz zgłoszeniowy
 2. Formularz reklamacji transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej 

 

Małe i Średnie firmy

Informacje ogólne

 1. Karta wzorów podpisów
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 2. Upoważnienie do kontaktu _ Odwołanie Upoważnienia
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3. Wniosek o wydanie opinii 
   

Bankowość Internetowa - iNORD Business

 1. Wniosek o nadanie dostępu do iNORD Business
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.

 

Pełnomocnictwa

 1. Oświadczenie o udzieleniu, zmianie, odwołaniu Pełnomocnictwa
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.

Rachunki i pakiety

 1. Wniosek o otwarcie rachunku pomocniczego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza
 2. Aneks do umowy rachunku bankowego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3.  Dyspozycja zamknięcia rachunku
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Obsługa transakcyjna

 1. Dyspozycja odwołania _ zmiany Zlecenia Stałego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Lokaty

 1. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokat
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Kredyty SME

 1. Wniosek o aneks dla Klientów SME
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.
 2. Polecenie wypłaty kredytu
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3. Polecenie Wcześniejszej Spłaty Kredytu Nieodnawialnego - dla Klientów segmentu MSP
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.
   

Karty płatnicze / karty debetowe / formularze

 1. Wniosek o Kartę debetową
 2. Dyspozycja zmiany parametrów dla Kart
 3. Dyspozycja przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia
 4. Wypowiedzenie Umowy o Kartę debetową 
   

Karty płatnicze / karty debetowe / ubezpieczenia

 1. Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta - Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych
 2. Formularz Zgłoszenia Szkody Bezpieczna Karta - Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych 
 3. Karta produktu - Pakiet "Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów Instytucjonalnych"
    

Karty płatnicze/ karty obciążeniowe (typu charge)/formularze

 1. Dyspozycja zmiany parametrów dla Kart
 2. Dyspozycja przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia
 3. Wypowiedzenie Umowy o Kartę obciążeniową   
   

 Karty płatnicze/ karty obciążeniowe (typu charge)/ubezpieczenia

 1. Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta - Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych
 2. Formularz zgłoszenia szkody Bezpieczna Karta - Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych
 3. Karta produktu - Pakiet "Bezpieczna Karta: Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych"
 4. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A.
 5. Informacja KL VISA Business Charge
 6. Karta produktu - Pakiet "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia na czas podróży"

Reklamacje

 1. Reklamacja - Formularz zgłoszeniowy
 2. Formularz reklamacji transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej 

Wspólnoty/Spółdzielnie mieszkaniowe

Informacje ogólne

 1. Karta wzorów podpisów
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 2. Upoważnienie do kontaktu _ Odwołanie Upoważnienia
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3. Wniosek o wydanie opinii 
   

Bankowość Internetowa - iNORD Business

 1. Wniosek o nadanie dostępu do iNORD Business
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.

 

Pełnomocnictwa

 1. Oświadczenie o udzieleniu, zmianie, odwołaniu Pełnomocnictwa
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.

 

Rachunki i pakiety

 1. Wniosek o otwarcie rachunku pomocniczego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 2.  Aneks do umowy rachunku bankowego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3.  Dyspozycja zamknięcia rachunku
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Obsługa transakcyjna

 1. Dyspozycja odwołania _ zmiany Zlecenia Stałego
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Lokaty

 1. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokat
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
   

Kredyty SM/WM

 1. Wniosek o Aneks dla Wspólnoty Mieszkaniowej
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.
 2. Polecenie wypłaty kredytu
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i wymaga poświadczenia tożsamości osób składających podpisy przez pracownika Banku lub notariusza.
 3. Polecenie Wcześniejszej Spłaty Kredytu - WM i SM
  Dokument podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.
   

Karty płatnicze / karty debetowe / formularze

 1. Wniosek o Kartę debetową
 2. Dyspozycja zmiany parametrów dla Kart
 3. Dyspozycja przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia
 4. Wypowiedzenie Umowy o Kartę debetową 
   

Karty płatnicze / karty debetowe / ubezpieczenia

 1. Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta - Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych
 2. Formularz Zgłoszenia Szkody Bezpieczna Karta - Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych 
 3. Karta produktu - Pakiet "Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów Instytucjonalnych"
   

Karty płatnicze / karty kredytowe / formularze

 1. Dyspozycja zmiany parametrów dla Kart
 2. Dyspozycja zmiany parametrów Automatycznej spłaty
 3. Dyspozycja przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia dla KO i KK
 4. Wniosek o zmianę (obniżenie) Limitu Karty
 5. Wypowiedzenie Umowy o Kartę obciążeniową lub Kartę kredytową 
    

Karty płatnicze/ karty obciążeniowe (typu charge)/formularze

 1. Dyspozycja zmiany parametrów dla Kart
 2. Dyspozycja przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia
 3. Wniosek o zmianę (obniżenie) Limitu Karty
 4. Wypowiedzenie Umowy o Kartę obciążeniową 
   

Karty płatnicze/ karty obciążeniowe (typu charge)/ubezpieczenia

  1. Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta - Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych
  2. Formularz zgłoszenia szkody Bezpieczna Karta - Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych
  3. Karta produktu - Pakiet "Bezpieczna Karta: Karty obciążeniowe dla Klientów instytucjonalnych"
  4. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A.
  5. Informacja KL VISA Business Charge
  6. Karta produktu - Pakiet "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia na czas podróży"
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej