Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW DNB ASSETS HOLDCO SP. Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DNB Assets Holdco Sp. z o.o. (Administrator) informuje, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNB Assets Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),  

b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

c. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),    

d. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi doradcze, administracyjne (w tym usługi zarządzania Galerią Rumia), rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru, podmioty z Grupy kapitałowej DNB BANKU POLSKA S.A. oraz Grupy kapitałowej DNB ASA, Związek Banków Polskich i podmioty z nim powiązanych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. 

Monitoring wizyjny

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DNB Assets Holdco Sp. z o.o. (ADO) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest DNB Assets Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony, zakłady ubezpieczeń, organy wymiaru sprawiedliwości, PUP, ZUS.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów bezpieczeństwa.

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej