Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW DNB ASSETS HOLDCO SP. Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DNB Assets Holdco Sp. z o.o. (Administrator) informuje, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNB Assets Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),  

b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

c. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),    

d. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi doradcze, administracyjne (w tym usługi zarządzania Galerią Rumia), rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru, podmioty z Grupy kapitałowej DNB BANKU POLSKA S.A. oraz Grupy kapitałowej DNB ASA, Związek Banków Polskich i podmioty z nim powiązanych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. 

Monitoring wizyjny

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DNB Assets Holdco Sp. z o.o. (ADO) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest DNB Assets Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony, zakłady ubezpieczeń, organy wymiaru sprawiedliwości, PUP, ZUS.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów bezpieczeństwa.

 

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej