Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW DNB ASSETS HOLDCO SP. Z O.O.

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DNB Assets Holdco Sp. z o.o. (ADO) informuje, iż:

a.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNB Assets Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c,

b.      Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej IOD@dnb.pl,

c.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z ADO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust 1 lit. B oraz art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

d.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, organy nadzoru, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, podmioty świadczący usługi administracyjne, prawne i informatyczne, podmioty z Grupy kapitałowej DNB BANKU POLSKA S.A. oraz Grupy kapitałowej DNB ASA, operatorzy pocztowi, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich i podmioty z nim powiązane,

e.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie,

f.        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g.       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

h.      posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków z przepisów prawa.

 

Print
 

Aktualności

23
MAR
Kredyty hipoteczne - wcześniejsza spłata
więcej

Centrum Prasowe

24
KWI
Zakaz handlu w niedzielę to jedna z niewielu...
więcej

Komentarz eksperta

Superfoods – przyszłość czy moda Bogna Zasadzka, Ekspert ds. rynku spożywczego
Pomimo szybkiego wzrostu, rynek superfoods stanowi wciąż ułamek procenta globalnego rynku zdrowej żywności.
więcej