Aktualności

Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców

30-06-2020

Tzw. Tarcza 4.0 wprowadziła  zmiany do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086

Na podstawie  powyższych przepisów prawa kredytobiorca, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, może zwrócić się do Banku z wnioskiem o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, na maksymalny okres 3 miesięcy. Wniosek dotyczyć może następujących umów:

 • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
 • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Bank udostępnia Klientom wzór Wniosku o zawieszenie wykonania umowy o kredyt (dalej „Umowa”) zgodny z wymogami ww. przepisów prawa: Wniosek >>

Warunki zawieszenia wykonania umowy produktu hipotecznego są następujące:

 1. Zawieszenie wykonania Umowy następuje na zasadach i w trybie określonymi w art. 31fa-31fc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. poz. 374,567, 568, 695 i 875)  (ze zmianami wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0, tj. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086).
 2. Skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia wykonania Umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
 3. Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.
 4. Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy o produkt hipoteczny zawartej z Bankiem, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.
 5. Dla spełnienia warunku umożliwiającego zawieszenie wykonania Umowy wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z Kredytobiorców.
 6. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania Umowy na trwałym nośniku, w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
 7. Wniosek o zawieszenie wykonania Umowy powinien zostać podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Podpisy złożone na wniosku muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
 8. Wykonanie Umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez Kredytobiorcę w niniejszym wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 9. W okresie zawieszenia wykonania Umowy Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umowami.
 10. Okres zawieszenia wykonywania Umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.
 11. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki.
 12. Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę Umowy, na warunkach innych niż określone powyżej, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z dniem doręczenia Bankowi nowego wniosku, na podstawie Tarczy 4.0. W takim przypadku Bank wskaże Kredytobiorcy sposób rozliczenia z tytułu wcześniejszego zawieszenia spłaty Umowy, które uległo skróceniu.
 13. Bank w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania Umowy potwierdzi na trwałym nośniku jego otrzymanie i przekaże potwierdzenie kredytobiorcy. W potwierdzeniu wskazuje okres, na który zostało zawieszone wykonywanie Umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania Umowy.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy produktu hipotecznego w ramach Tarczy 4.0 >>

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej