Aktualności

Zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące – „wakacje kredytowe” (aktualizacja)

11-05-2020

W celu ułatwienia naszym Klientom przejścia przez trudny czas epidemii oraz pomocy tym, którzy mogą mieć przejściowe kłopoty w spłacie zobowiązań, Bank uruchomił uproszczoną ścieżkę wnioskowania o zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące, o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 23.03.2020 r. W nawiązaniu do tego komunikatu dodatkowo przekazujemy następujące informacje:

Jak to działa?

Od dnia 23.03.2020 r. Bank udostępnia możliwość :

  • zawieszenia spłaty rat kapitału (oznacza to, że Klient płaci tylko część odsetkową raty), lub
  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo –odsetkowych (oznacza to, że Klient przez okres 3 miesięcy nie płaci raty).

We Wniosku >> w Punkcie I. „Przedmiot wniosku” należy zaznaczyć jedną z dwóch powyższych opcji wyboru.  

W przypadku wyboru opcji zawieszenia spłaty rat kapitału - raty kapitałowe zostaną zawieszone na 3 miesiące, a  Klient będzie płacił w okresie zawieszenia tylko odsetki naliczone za dany okres miesięczny.  

Jednocześnie okres spłaty kredytu  zostanie wydłużony o 3 miesiące. Nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony Klientowi w Usłudze Elektronicznej lub papierowo w przypadku Klientów nie posiadających dostępu do tej Usługi bezpośrednio po wprowadzeniu zmian w  systemach Banku. Nowy harmonogram  będzie określał wysokość i terminy płatności rat odsetkowych płatnych w okresie zawieszenia, oraz wysokość i terminy płatności rat kapitałowo-odsetkowych płatnych po okresie zawieszenia.

W przypadku wyboru opcji zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych odsetki naliczone w okresie zawieszenia będą płatne jednorazowo na koniec okresu zawieszenia, a nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w Usłudze Elektronicznej lub papierowo bezpośrednio po wprowadzeniu zmian w systemach Banku.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji doliczenia zawieszonych odsetek do kolejnych rat, nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w Usłudze Elektronicznej lub papierowo w przypadku Klientów nie posiadających dostępu do tej usługi, po zakończonym okresie zawieszenia spłaty rat. Nowy harmonogram będzie określał wysokość i terminy płatności rat kapitałowo-odsetkowych płatnych  po okresie zawieszenia.

Jednocześnie informujemy, że Bank nie będzie obciążać Klienta odsetkami od odsetek naliczonymi w okresie zawieszenia.

Jaki będzie wpływ zawieszenia spłaty rat na koszt kredytu?

Klient może zwrócić się do  Banku z wnioskiem o przygotowanie indywidualnego wyliczenia wpływu zawieszenia spłaty rat na koszt kredytu w zależności od wybranej przez Klienta opcji. Wniosek taki może być złożony przed złożeniem wniosku, razem z wnioskiem o zawieszenie spłaty rat lub w czasie późniejszym. Wyliczenie wpływu zawieszenia spłaty rat na koszt kredytu zostanie Klientowi przekazane w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania prośby Klienta.

Dodatkowo można wykonać samodzielnie wyliczenia wpływu zawieszenia spłaty rat na koszt kredytu w zależności od wybranej opcji.

Zwracamy uwagę, że prezentowany Kalkulator jest narzędziem służącym wyłącznie do pozyskania informacji o prawdopodobnym koszcie zawieszenia spłaty rat dla wszystkich możliwych opcji zawieszenia spłaty rat. Ostatecznie wyliczenie zawarte w harmonogramie może się nieznacznie różnić się od kwot podanych w Kalkulatorze ze względu na zaokrąglenia wartości liczbowych.

Czy złożenie wniosku jest płatne ?

Nie. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Czy zawieszenie spłaty rat wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej?

Zawieszenie spłaty rat wchodzi w życie po akceptacji przez Bank wniosku Klienta w tej sprawie i nie wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Czy zawieszenie spłaty następuje automatycznie?

Zawieszenie spłaty następuje po akceptacji wniosku Klienta przez Bank.

Ważne jest, aby złożone przez Klientów wnioski były kompletne.  

Jak zawnioskować o zawieszenie spłaty kapitału?

Chcąc dokonać zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące należy przesłać do Banku wypełniony Wniosek.

Wzór wniosku znajduje się tutaj >>
Wniosek został również zamieszczony w zakładce Klient indywidualny – Formularze do pobrania >>

Kanały umożliwiające złożenie wniosku w sposób zdalny:

  • Wiadomość wysłana w Usłudze Elektronicznej,
  • Dla Klientów, którzy nie posiadają dostępu do Usługi Elektronicznej – wiadomość wysłana pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: ; w takim przypadku pracownik Call – Center telefonicznie potwierdzi przyjęcie Wniosku oraz zweryfikuje tożsamość Klienta.
     

W jakim terminie Bank rozpatruje wnioski o zawieszenie spłaty rat?

Terminy rozpatrzenia wniosków o zawieszenie spłaty rat są zgodne z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Banku, w zakładce Terminy udzielania odpowiedzi i rozpatrywania wniosków >>, pkt.3.1, tj. Bank rozpatruje wnioski nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia kompletnego Wniosku.

Informujemy również, że pozytywnie rozpatrzone wnioski skutkują zawieszeniem spłaty rat począwszy od najbliższej raty przypadającej po złożeniu wniosku (chyba, że wniosek Klienta wskazuje późniejszy termin rozpoczęcia zawieszenia spłaty rat).

Czy można odstąpić lub skrócić okres  przyznanego zawieszenia spłaty rat?

Klient, który złożył wniosek o zawieszenie spłaty rat i został on rozpatrzony przez Bank pozytywnie może w dowolnym czasie odstąpić od zawieszenia spłaty rat lub skrócić okres zawieszenia.

Odstąpienie lub skrócenie od zawieszenia spłaty rat nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych formalności, poza przesłaniem Bankowi oświadczenia o odstąpieniu lub prośby o  skrócenie okresu zawieszenia - „wakacji kredytowych” ze wskazaniem terminu, od którego oświadczenie o odstąpieniu staje się skuteczne.

Oświadczenie o odstąpieniu lub skróceniu okresu zawieszenia może być złożone  przez wysłanie wiadomości w Usłudze Elektronicznej.

Klient, który nie posiada dostępu do tej Usługi, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail) na adres W takim przypadku pracownik Call – Center skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu potwierdzenia wpływu oświadczenia do Banku oraz weryfikacji tożsamości Klienta.

Bank zrealizuje prośbę o odstąpienie z terminem wskazanym przez Klienta w piśmie.

Komunikat z dnia 23.03.2020 r. >>

 
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej