Aktualności

Polecenie zapłaty

16-04-2014 Jakub Paradowski, Product Manager

DNB rozbudowuje portfel produktów płatniczo-rozliczeniowych. Bank wdrożył Polecenie Zapłaty - usługę umożliwiającą wygodne realizowanie rozliczeń bezgotówkowych.

Polecenie zapłaty (ang. direct debit) to forma pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Cechą odróżniającą polecenie zapłaty od polecenia przelewu jest inicjowanie płatności przez odbiorcę (np. firmę telekomunikacyjną lub  zakład energetyczny), który zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku płatnika. Bank odbiorcy przesyła polecenie zapłaty do banku płatnika, który pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku odbiorcy. Następnie są one księgowane na rachunku odbiorcy.

Zalety dokonywania rozliczeń przy pomocy polecenia zapłaty to m.in.:

  • terminowe opłacanie należności,
  • uproszczenie procedur księgowych i administracyjnych (eliminacja nadmiernej liczby dokumentów w formie papierowej),
  • oszczędność kosztów (uniknięcie ewentualnych karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań),
  • bezpieczeństwo (możliwość odwołania już dokonanej płatności),
  • wygoda dla płatnika (to odbiorca jest stroną aktywną, rola dłużnika kończy się na złożeniu pisemnej zgody do obciążenia rachunku).

Zdaniem eksperta.
Jakub Paradowski, Product Manager.
– Polecenie zapłaty to bardzo popularna na całym świecie, prosta, bezpieczna i szybka forma rozliczeń pieniężnych, pozwalająca na terminowe inkasowanie powtarzających się należności bezpośrednio z rachunków płatników. Odbiorca - za pośrednictwem banku - przekazuje dyspozycję obciążenia rachunku płatnika i otrzymuje należną mu kwotę na swój rachunek bankowy. I choć w Polsce popularność tego produktu nie jest obecnie wysoka (średnia to 0,6 polecenia zapłaty rocznie na jednego mieszkańca), to jeśli spojrzymy na rynek europejski – widać potencjał wzrostowy. Na przykład, wg. danych za rok 2010, w Niemczech i Austrii liczba  poleceń  zapłaty przypadająca na jednego mieszkańca w ciągu roku, wynosiła odpowiednio 106 i 101. Średnia dla Strefy Euro wyniosła 54,7, a dla całej Unii Europejskiej było to 43,9.

Kontakt do eksperta:
Jakub Paradowski
Tel: +48 603 766 431
E-Mail:
 

Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej