© 2013 DNB Bank Polska S.A.
DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 1.257.200.000 (wpłacony w całości)
Realization: Ideo Powered by: CMSEdito